Vísecká rychta v Kravařích /
Schultheißenamt in Víska bei Kravaře

 

Víska 3
471 03 Kravaře
viseckarychta@muzeumcl.cz

vedoucí pobočky: Bc. Marek Hofman, e-mail: hofman@muzeumcl.cz, tel.: +420 487 824 145, l. 21
 

Otevírací doba
Vstupné
Návštěvní řád

Fotoarchiv akcí
Mapa

Program akcí v letošním roce:

22. 2. 2020: Masopust na Vísecké rychtě

30. 5. 2020: Den otevřeného podstávkového domu

2. 6. - 31. 10.  Domácí apatyka aneb bylinky v chalupě - bylinky jako lék i koření 

12. 9. 2020: Šikovné ruce  - 10 - 16 hodin, tvůrčí dílny, prodej originálních výrobků

 

Budova bývalé rychty v Kravařích – Vísce s expozicí lidového bydlení severních Čech  je součástí Vlastivědného muzea

a galerie v České Lípě. Obec Kravaře a její místní část Víska leží asi 70 km severně od Prahy ve směru na Litoměřice. Poblíž se nachází turisticky významná lokalita - městečko Úštěk.

Vísecká rychta, vystavěná r. 1797 pro místního rychtáře Václava Kerna, patří k největším roubeným stavbám v Čechách. Pět komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny především k sušení chmele.

Objekt byl naposledy trvale obýván v poválečných letech, později ho ke svým účelům využívalo JZD. Po rozsáhlé rekonstrukci zde byla v r. 1986 zpřístupněna expozice zaměřená na vývoj lidové architektury a bydlení v severních Čechách. V současné době je značná část expozice věnovaná ukázkám malovaného nábytku z období od konce 18. do poloviny 19. stol. Představena je nejen běžná produkce nábytkářských dílen, ale i unikátní soubor výpravného selského nábytku movitějších vesnických vrstev. Nejstarší vystavená skříň pochází z r. 1761.

Vlastní expozice sestává z několika různých oddílů: v bývalé chlévní části domu má návštěvník možnost seznámit  se na fotografiích s historií rychty i obce a s průběhem rekonstrukce památkového objektu. V obytné části přízemí jsou náznakově instalovány interiéry základních částí tradičního stavení: světnice rychtáře se svatým koutem a malovanou postelí s nebesy, výměnkářská světnička, zachovaná černá kuchyně s pecí a příslušenstvím, spížní komora. Muzejní expozice v horní síni přibližuje základní znaky vesnických staveb v severních Čechách. Je doplněná mapkami, maketami a modely. Prostor původních horních komor je využit zčásti k ukázkám zemědělského nářadí a řemeslné výroby, zčásti je věnován malovanému nábytku a religióznímu umění (polychromované dřevořezby světců, obrázky na skle). Mobiliář ve výstavních místnostech zpestřuje vystavená dobová keramika a fajáns, malované hodiny, textilie, nádobí.

I když je vnitřní zařízení Vísecké rychty pojato spíše výstavně, na své si přijdou i zastánci klasických skanzenů. Pod jednou střechou zde naleznou všechny tradiční atributy venkovského hospodářství – zemědělské a pracovní nářadí, pomůcky pro zpracování lnu, výrobky z přírodního pletiva (koše, ošatky), ze dřeva (máselnice, díže, lopaty k peci, dřeváky). Navíc zde můžeme obdivovat pro danou oblast charakteristické chmelařské nástroje. Na požádání je přístupná i sousední zděná stodola, v níž jsou uskladněny novější hospodářské stroje a nářadí – pluhy, ruchadla, mlátičky, brány, čistící mlýnky na obilí, secí stroj apod. 

Das Gebäude des ehemaligen Schultheißenamtes in Graber – Dörfel mit der Exposition des Volkswohnens in Nordböhmen ist ein Bestandteil des Heumatkundlichen Museums und Galerie in Böhmisch Leipa. Die Gemeinde Kravaře / Graber und deren Ortsteil Víska / Dörfel liegen ca. 70 km nördlich von Prag in Richtung Litoměřice / Leitmeritz. In der Nähe befindet sich eine touristisch bedeutende Lokalität – Städtchen Úštěk / Auscha.

Das Schultheißenamt in Dörfel, gebaut 1797 für den örtlichen Schultheißen Václav Kern, gehört zu den größten Blockhäusern in Böhmen. Fünf Kammern im Obergeschoss und Dreistockdachboden wurden vor allem zum Hopfentrocknen bestimmt.

Das Objekt wurde zuletzt kurz nach dem Krieg bewohnt, später wurde es vom LPG benutzt. Nach einer umfangreichen Rekonstruktion 1986 wurde hier eine Exposition der Volksarchitektur und Wohnen in Nordböhmen eröffnet. Zurzeit wird der größte Teil der Exposition dem gemalten Möbel aus dem Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gewidmet. Gezeigt wird nicht nur geläufige Produktion der Möbelwerkstätte, sondern auch ein unikaler Komplex ansehnlichen Bauernmöbels von erhabenen Dorfschichten. Der älteste ausgestellte Schrank kommt aus dem Jahre 1761.

Die eigentliche Exposition besteht aus einigen verschiedenen Teilen: im ehemaligen Stall macht sich der Besucher auf den Fotografien mit der Geschichte des Schultheißenamtes und der Gemeinde, sowie mit dem Rekonstruktionsverlauf des Denkmalobjektes bekannt. Im Wohnteil des Erdgeschosses sind systematische Interieure der traditionellen Grundausstattung installiert: Stube des Schultheißen mit heiliger Ecke und gemaltem Bett mit Baldachin, Altenteilstube, erhaltene schwarze Küche mir Ofen und Zubehör, Speisekammer. Die Museumsexposition in der oberen Stube zeigt die grundlegenden Merkmale von Dorfbauten in Nordböhmen. Sie ist mit Karten, Attrappe und Modellen ergänzt. Die ursprünglichen oberen Kammern ist teils für Beispiele landwirtschaftlicher Technik und Handwerkproduktion, teils gemaltem Möbel und religiöser Kunst gewidmet (polychromierte Holzschnitte von Heiligen, Glasmalerei). Das Mobiliar in den Ausstellungsräumlichkeiten macht die zeitgenössische Keramik und Fayence, gemalte Uhren, Textilien und Geschirr bunt.

Wenn auch die innere Ausstattung des Schultheißenamtes eher ausstellungsmäßig behandelt wird, kommen auch Befürworter der klassischen Skansens auf ihre Kosten. Unter einem Dach finden sie hier alle traditionellen Attribute der Landwirtschaft – landwirtschaftliche und Handgeräte, Hilfsmittel für Flachsverarbeitung, Erzeugnisse aus Geflecht (Korbe, Brotkörbe), aus Holz (Butterfässer, Backtroge, Ofenschaufeln, Holzschuhe). Darüber hinaus können wir hier die für dieses Gebiet typischen Hopfenanbaugeräte bewundern. Auf Wunsch ist auch die benachbarte gemauerte Scheune zugänglich, in der neuere landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte gelagert werden – Pflüge, Sturzpflüge, Mähdrescher, Eggen, Putzmühlen für Getreide, Drillmaschinen usw.

Facebook