ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU ČESKOLIPSKA V ROCE 2018

Výroční členská schůze se konala 24. března 2018 od 14 hodin jako slavnostní schůze (s drobným pohoštěním) u příležitosti 140. výročí založení Nordböhmischer Excursions-Clubu v salónku restaurace Kozlovna Skleník na Slovance v České Lípě.
Po zahájení bylo přítomno 39 členů, takže byla schůze ukončena a od 15 hodin se konala regulérní náhradní členská schůze.
Zúčastnilo se jí 39 členů.

Program:
1. Zahájení členské schůze, přednesení a schválení programu, schválení ověřovatelek zápisu (pí Jarolímková, pí Pujmanová)
2. Výročí 140 let od založení Nordböhmischer Excursions-Clubu – přednáška s promítáním (Mgr. Panáček, Mgr. Smejkal)
3. Probíhající a připravované akce k výročí (Mgr. Panáček)
4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2017 (Mgr. Smejkal, ing. Panáček)
5. Program a výhled činnosti na rok 2018 (Mgr. Smejkal, ing. Panáček)
6. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017 (pí Sykáčková)
7. Diskuse
8. Schválení usnesení a závěr

1.Zahájení
Výroční členská schůze byla řádné svolána rozesláním pozvánky mailem, poštou i oznámením na spolkovém webu. Zasedání výroční členské schůze řídil ing. Jaroslav Panáček, předseda VSČ. Po zjištění neusnášeníschopnosti byla řádná schůze ukončena a zahájení náhradní členské schůze bylo odročeno na 15. hodinu.

2. Výročí 140 let od založení Nordböhmischer Excursions-Clubu
Prezentace ke 140. výročí založení NEC byla provedena formou promítání fotografií artefaktů vztahujících se k historii NEC (dokumenty, fotografie, předměty). Pásmo fotografií připravil člen spolku Mgr. Michal Panáček, zasvěceným komentářem je doprovodil Mgr. Ladislav Smejkal.

3. Probíhající a připravované akce k výročí
Člen spolku a předseda přípravného výboru pro oslavy Mgr. Michal Panáček informoval přítomné o probíhajících a připravovaných akcích k výročí:
- Pilotní etapa vlastivědné vědomostní hry pro základní a střední školy proběhla koncem roku 2017. Byla inspirována životními osudy a činností vybraných význačných historických osobností města (Hans Kriesche, Wilhelm Horn)
- VSČ se od ledna do června 2018 podílí na přípravě komorního koncertního cyklu MHF Lípa Musica. Každý ze šesti koncertů je věnován významné českolipské osobnosti minulosti, která je představena textem a obrázky na roll-upu, umístěném v koncertní síni, a besedou v úvodu koncertu.
- VSČ realizuje svolání pamětního setkání v podobě výroční členské schůze k výročí ustavující schůze Nordböhmischer Excursions-Clubu dne 24. března 2018
- Výstava „Deset prvních výletů NEC v roce 1878“ – obnovená verze výstavy, kterou pořádal Mgr. Smejkal v Maštálkově síni VMG – konec dubna 2018
- VSČ uspořádá ve spolupráci se Státním okresním archivem Česká Lípa setkání představitelů vlastivědných spolků z regionu s tématem současnost vlastivědné práce a výměna zkušeností s prezentací – květen 2018
- VSČ plánuje v červnu ve spolupráci s Městem Česká Lípa umístění panelů na vhodném místě s tématem historie Nordböhmischer Excursions-Clubu a s krátkým komentářem. Jako podklad by měly být použity fotografie členů výboru klubu, pořízené při jeho 20. výročí, zvětšené do životní velikosti – červen 2018
- VSČ uspořádá v letním semestru ve spolupráci s Fakultou architektury Technické univerzity Liberec a Městem Česká Lípa studentskou architektonickou soutěž na zpracování architektonických návrhů na tři témata – jakýkoliv volný artefakt/kompozici/stopu jako připomínku farního kostela sv. Petra a Pavla na Škroupově náměstí, rozhledna v nejvyšším bodě městského parku na plošině u Lönsova pomníku a letní plovárna na Ploučnici ve Staré Lípě. Vítězné a oceněné návrhy by byly vystaveny (červenec–září 2018)
- Vzpomínkový výlet na hrad Ostrý (Šarfenšten) 15. září 2018 jako připomenutí místa, kde se zrodila myšlenka na založení NEC.
- Město Česká Lípa připravuje za ideové spoluúčasti VSČ obnovení pomníků význačných osobností - Amanda Paudlera a Eduarda Steffena – v městském parku. Odhalení pomníku E. Steffena 19. června 2018, pomníku Amanda Paudlera 8. října 2018.
- VSČ vydá pamětní publikaci „Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku“ – slavnostní křest knihy v rámci Burzy knih ve VMG v České Lípě se bude konat 6. října 2018.
- Na všechny akce k výročí založení NEC budou získány finanční prostředky z dotací Města Česká Lípa, Libereckého kraje, případně Ministerstva kultury ČR nebo Česko-německého fondu budoucnosti. Podle objemu získaných prostředků bude upraven program všech akcí.

Doplnil  Mgr. Smejkal:
- Výstava v Maštálkově síni: Trofeje Excursionsclubu. Historické snímky ze sbírky českolipského vlastivědného spolku z přelomu 19. a 20. století. Vernisáž se bude konat 25. dubna v klubovně VMG od 16 hodin.

Poté byla zahájena řádná náhradní členská schůze.
V úvodu přednesl předseda VSČ program schůze, který byl všemi přítomnými členy schválen. Dále přednesl návrh na ověřovatelky zápisu, kterými byly schváleny pí Jarolímková a pí Pujmanová.
V průběhu výroční členské schůze přečetl Mgr. Smejkal zdravici, kterou zaslal člen spolku Miloslav Sovadina, a tím navázal nebo poukázal na tradici, kterou založili členové spolku NEC, když se nemohli účastnit schůzí.

4. Zpráva o činnosti spolku  v roce 2017

Publikační činnost přednesl předseda spolku ing. Jaroslav Panáček.
Spolek zajišťoval vydání Vlastivědného sborníku Bezděz 26, který na 328 stranách obsahoval 18 příspěvků se společenskovědní a přírodovědnou tématikou. Byl vydán se spoluvydavateli SOkA Česká Lípa a VMG v České Lípě.
V září 2017 vydal VSČ s podporou grantu na cestovní ruch města České Lípy publikaci Jaroslava Panáčka Česká Lípa a okolí v díle tří umělců. Publikace v rozsahu 48 stran přináší 35 barevných celostránkových reprodukcí obrazů s náměty České Lípy a okolí tří českolipských umělců: Eduarda Steffena, Wilhelma Reichelta a Johanna Siegerta.
Přednáškovou a zájezdovou činnost přednesl Mgr. Ladislav Smejkal.
V roce 2017 proběhla opět bohatá přednášková a zájezdová činnost spolku, kterou organizačně i autorsky zajišťoval především Mgr. Ladislav Smejkal se spolupracovníky. Uskutečnilo se 19 přednášek a vernisáží a 12 vycházek a zájezdů.  Celkem se těchto akcí zúčastnilo cca 720 osob.
Výbor spolku se v roce 2017 sešel třikrát (21. 2., 29. 6., 22. 9.), aby projednal potřebné záležitosti.

5. Program a výhled činnosti spolku na rok 2018

Publikační činnost přednesl předseda spolku ing. Jaroslav Panáček.
Spolek bude zajišťovat v červnu 2018 vydání Vlastivědného sborníku Bezděz 27, který bude vydán se spoluvydavateli SOkA Česká Lípa a VMG v České Lípě. Jako každý rok bude podána žádost o dotaci na vydání sborníku z dotačního programu města Česká Lípa na podporu kultury.
Přednáškovou a zájezdovou činnost přednesl Mgr. Ladislav Smejkal.
V rámci klubové činnosti bude podle plánu zorganizováno 19 přednášek a vernisáží. Uskuteční se 11 vycházek a zájezdů.
Další činnost – viz bod 3 – akce k výročí NEC.

6. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2017
Zprávu o hospodaření spolku přednesla Olga Sykáčková, pokladník VSČ.

                        Příjmy VSČ v roce 2017 celkem 313.958,25 Kč

                        Výdaje VSČ v roce 2017 celkem 220.539,64 Kč

                        Zůstatek na účtu k 31. 12. 2017 celkem 256.309,60 Kč

                        Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2017 celkem 434,- Kč.

 

7. Diskuse
- V diskusi vystoupil předseda spolku ing. Jaroslav Panáček, který informoval o připravované obměně vedení spolku. V poslední době se ustavila skupina mladších členů spolku, která je připravena a ochotna se podílet na vedení spolku. Samozřejmě, že obě oblasti činnosti spolku by tím nebyly dotčeny, nadále by ing. Panáček zajišťoval redakční práci a vedení redakční rady sborníku Bezděz a Mgr. Smejkal bude nadále zajišťovat pořádání přednášek a zájezdů, samozřejmě s pomocí a podporou ostatních členek a členů výboru. Změna je zatím v jednání a zvažuje se její uskutečnění na příští výroční členské schůzi v roce 2019.
- Dále v diskusi vystoupila pí Heráková s dotazem na detailní financování vlastivědné vědomostní soutěže. Bylo vysvětleno předsedou přípravného výboru pro oslavy Mgr. Panáčkem.
- Paní Materková vystoupila s poděkováním členům výboru za činnost, kterou pro spolek vyvíjejí.
- Další diskusní příspěvek paní Samešové se týkal možnosti pořádání přednášek jinde než v klubovně VMG z důvodu obtížné přístupnosti (2. patro) pro starší nebo méně pohyblivé členy spolku. Bylo vysvětleno, že vzhledem k nedostatku jiných vhodných prostor ve městě, obtížnosti zajišťování přednášek pokaždé na jiném místě a vhodnosti klubovny VMG, kterou muzeum spolku propůjčuje pro tyto akce bezplatně, budeme i nadále tyto akce pořádat v klubovně VMG. Tím se však neuzavíráme možnosti hledat jiný vhodný prostor pro pořádání přednášek a jiných akcí spolku.
- Paní Juhaňáková upozornila na nebezpečí možnosti vandalského poškození nebo zničení pomníků v parku, jejichž obnova se plánuje. Bylo vysvětleno, že toto nebezpečí zde samozřejmě je, ale přesto se město rozhodlo tyto pomníky obnovit, neboť i v jiných městech se pomníky obnovují a nelze jenom z těchto důvodů rezignovat na úpravy veřejného prostoru a připomenutí významných osobností. Obnovu obou pomníků připravuje město Česká Lípa bez finanční spoluúčasti VSČ. Členové spolku pouze pro obě akce připravovali obrazové a textové podklady.

8. Usnesení a závěr

Předseda ing. Jaroslav Panáček přednesl návrh usnesení, které bylo schváleno všemi 39 hlasy přítomných členů.
Členská schůze byla ukončena v 16:15 hodin.
Zapsal: Ing. Jaroslav Panáček, předseda VSČ
Ověřovatelky zápisu: M. Pujmanová, J. Jarolímková
Česká Lípa 25. března 2018