Program akcí v roce 2015

Vlastivědný spolek Českolipska uspořádal celkem 15 přednášek a 5 vernisáží, 9 výletů, ve spolupráci s Klubem českých turistů 2 vycházky po městě a ve spolupráci s Městem Česká Lípa 4 veřejná shromáždění a 2 vycházky.

Přednášky byly cestopisné se zaměřením na popis památek a přírodu, a historické se zaměřením na významná výročí jak celospolečenská tak regionální. Celospolečenským tématem zůstává i v letošním roce stoleté výročí Velké války. Byla mu věnována jedna výstava a tři přednášky. V první četl historik Ladislav Smejkal ze vzpomínek legionářů, které jsou uložené ve sbírce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, a kteří si svoje zážitky psali na frontě nebo na válku vzpomínali až po letech. Ve druhé přednášce nás opět Ladislav Smejkal seznámil s českolipskými legionáři, jejich působení ve Velké válce, a těch, kteří se vrátili do nově vzniklé republiky, s jejich dalšími osudy. Přednáška byla doplněna diapozitivy. Třetí přednáška k tématu Velká válka patřila výrazné osobnosti zakladatele Československa – Milanu Rastislavu Štefánikovi a zasvěceně o něm vyprávěl Vojtech Čelko, předseda Štefánikovy společnosti v Praze.
Ve třech přednáškách jsme si připomenuli výročí regionálních osobností – sochaře Jana Komárka a keramičku Johannu Michelovou-Meierovou, o kterých přednášel Ladislav Smejkal, a sochařskou rodinu Maxů ze Sloupu v Čechách nám připomenul Jan Rucz. Ten přednášel v našem spolku ještě na podzim o Josefu Führichovi z Chrastavy.
Cestopisné přednášky patřily už tradičně Zdeňku Pokornému. Na diapozitivech nám představil Chorvatsko, z Belgie památná města Brusel a Bruggy, z Německa Bamberg a Wittenberg a ostrov Korsika a Elba. Jeho přednášky ukazují umělecké a historické památky. Přírodní krásy nám na diapozitivech ukázal Stanislav Chvapil - představil nám přírodu Austrálie a Andalusie. V této kategorii letos vystoupil i Miloslav Sovadina, který nás po třech návštěvách Norska provedl její přírodou.
Na konci roku jsme zavzpomínali na statečné ženy 20. století v přednášce Ladislava Smejkala Světice 20. století.

Již čtvrtým rokem je první sobota v únoru a březnu věnovaná procházce po našem městě s tématickým zaměřením. V letošním roce patřily obě procházky České Lípě průmyslové v centru města a v Dubici. Tato akce je pořádaná s Klubem českých turistů a těší se velkému zájmu.
V letošním roce si připomínáme 70 let od konce 2. světové války. My jsme si ho připomenuli dvěmi vycházkami k pomníkům v Sosnové a Dolní Libchavě. Následovala vycházka ve spolupráci s městem v rámci akce Česká Lípa židovská. Za velkého zájmu občanů nám historik Ladislav Smejkal ukázal místa spjatá s židovskou komunitou. Akce byla ukončena pietním aktem u symbolického pomníku židovských obětí na sídlišti Špičák. Oslava konce 2. světové války byla dovršena veřejným shromážděním u pomníku padlých na náměstí Osvobození. Poslední veřejné shromáždění se konalo 22. června u busty MUDr. Milady Horákové na Smetanově nábřeží a u památníku Heliodora Píky.
Ve spolupráci s městem připravil Ladislav Smejkal další procházku, tentokrát po židovském hřbitově. Uskutečnila v neděli
20. září.

Tradiční rysy mívá první výstava v roce v Maštálkové síni, která se koná v den výročí narození T. G. Masaryka, tedy
7. března. Předchází ji veřejné shromáždění na náměstí u jeho busty, odkud se zájemci přesunou do klubovny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě na zahájení výstavy. První výstava roku bývá nejdůležitější a rozvíjí demokratické myšlenky
a paměť národa. Většinou se jí zúčastní i představitelé města. V letošním roce to byla výstava Matice česká. Další výstava Českolipsko & Praha – spojitosti osudů byla zahájena 29. dubna. Hlavní výstava letošního roku Legionáři Českolipska – památky, doklady, příběhy byla zahájena 24. června. 25. 9. byla zahájena výstava fotografií Svatopluka Dvořáka "Ploučnice" a poslední výstava letošního roku Deset prvních výletů byla zahájena 25. 11.

V sobotu 14. března byla svolána členská schůze Vlastivědného spolku Českolipska. Protože se nesešla nadpoloviční většina, konala se nová schůze 28. března. Na této schůzi byly schváleny stanovy spolku a zvoleni členové výboru a revizní komise. V tento den přijela do České Lípy Martina Nikodýmová, prapravnučka Jakuba Arbesa a přijala také pozvání na členskou schůzi. Více o návštěvě zde.

Velké oblibě se těší vlakové a autobusové výlety s odbornými výklady jak pana Smejkala, tak průvodců, kteří nás na různých památkách a místech očekávají. Podrobněji se o nich dočtete v sekci Archiv a fotogalerie v roce 2015, kde jsou i články
a fotografie k ostatním akcím tohoto roku (více zde).