Projekt Život před 1800 lety / Das Leben vor 1800 Jahren

      
 

Život před 1800 lety: Archeologie a ekologie v dialogu mezi generacemi /
Das Leben vor 1800 Jahren: Archäologie und Ökologie im Dialog zwischen den Generationen

 

Doba trvání projektu:  2009 – červen 2013

Lead partner (LP):
Museum der Westlausitz Kamenz, SRN

Thomas Puttkammer – vedoucí projektu, archeolog
Rüdiger Schwarz – muzejní pedagog, archeolog (2009 - říjen 2010)
Armin Volkmann – muzejní pedagog, archeolog (listopad 2010 - květen 2011)

Andreas Eckardt – muzejní pedagog (od června 2011)
Gabriela Möckelová – sekretariát (do listopadu 2011)
Madlen Kubitz – sekretariát (od listopadu 2011)

Projektový partner:
Vlastivědné muzeum v České Lípě (VMG ČL)

Vladimír Peša – koordinátor projektu, archeolog
Petr  Jenč – archeolog
Marta Knauerová – botanik
Tomáš  Malý – geolog (2009 - březen 2011)

Spolupracující subjekt:  Střední odborná škola v České Lípě (SOŠ)

Projektový partner v SRN:
Kreisvolkshochschule Kamenz
2. Mittelschule Kamenz
Abenteuercamp Deutschbaselitz

Projekt hlavního partnera Muzea západní Lužice v Kamenci je zaměřen několika směry, které propojují mezigenerační vztahy, studentské kontakty obou zemí a aplikování výsledků archeologických výzkumů na krajinnou ekologii. Poznatky o technologii a řemeslech v období doby římské (1. století př. n. l. až 5. století n. l.) budou prohloubeny jednak intenzívní výzkumnou kampaní v přiléhajícím území Libereckého kraje, resp. okresu Česká Lípa, kde je toto období zatím velmi málo prozkoumáno, jednak hledáním surovinových zdrojů pro metalurgii železa a drahých kovů využívaných v době římské v Lužických horách. Získané informace budou využity ve dvou směrech: Ve spolupráci LP s partnerem Abenteuercamp v Baselitz bude vybudována experimentální historická vesnice, kde budou staré výrobní technologie oživeny a za široké účasti studentů a zainteresované veřejnosti obou zemí aktivně studovány a experimentovány. Ekologický aspekt je sledován metodou tzv. ekologického otisku člověka (Ökologische Fussabdruck), který po sobě svojí činnosti zanechal v krajině. Studium podoby krajiny v době římské s ohledem na množství těžených surovin umožní hypoteticky stanovit ekologickou zátěž člověka této doby a tyto data porovnat s ekologickou zátěží na jednotlivce v dnešní době. To umožní především studentům lepší pochopení ekologické problematiky současnosti. Intenzívní kontakt studentů obou zemí navíc přispívá k vzájemnému poznání a porozumění. Celý projekt bude završen mezinárodní putovní výstavou a několika konferencemi pro odborníky i širokou zainteresovanou veřejnost v obou zúčastněných zemích.

Projektová náplň VMG v České Lípě

Samostatné aktivity v rámci projektu

Hlavním posláním VMG ČL je koordinování účastníků a úkolů české časti projektu a poskytování odborných informací z oborů archeologie, geologie a botaniky, které se týkají území Lužických hor a okresu Česká Lípa a které jsou nezbytné pro úspěšné realizování celého projektu. Okres Česká Lípa je totiž jediným okresem bezprostředně hraničícím s rozsáhlejším územím Lužice, který prostřednictvím odborníků ve VMG může zajistit potřebné specializované informace (síť muzeí v okrese Děčín vzhledem k absenci odborných pracovišť tyto požadavky nesplňuje a okres Liberec s územím dnešní Lužice hraničí pouze okrajově).

Náplní archeologů bude ve spolupráci se studenty SOŠ vyhledávat dosud neznámá naleziště z doby římské v okresu Česká Lípa a doklady po zpracování surovin v této době. Vyhledávání lokalit probíhá formou prospekce, při níž se hledají pravěké artefakty na povrchu v krajině, a lze do ní zapojit libovolné množství zainteresovaných laiků a zájemců, protože se jedná o nedestruktivní metodu archeologického výzkumu. Vedlejším výsledkem projektu je u tohoto bodu zdokonalení poznatků o archeologických lokalitách a možnost jejich účinnější ochrany, proto budou o výsledcích současně informování jak Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Liberec, tak Archeologický ústav AV ČR v Praze, v.v.i. Všechny získané archeologické nálezy budou po zpracování uloženy a v případně významnějších předmětů vystaveny ve VMG v České Lípě.

Náplní geologa v koordinaci s archeologem bude vyhledávání historické těžby a povrchových zdrojů surovin, které mohly být v době římské lidmi exploatovány a zpracovávány. Získané geologické i mineralogické poznatky a vzorky zároveň rozšíří jak studijní program kooperující SOŠ v České Lípě, tak geologickou a mineralogickou sbírku VMG v České Lípě. Terénní aktivity budou prováděny obdobnou metodikou jako v případě archeologie – tedy povrchovým průzkumem a sběrem – a v úzké spolupráci s pedagogy a studenty SOŠ. Získané vzorky rozšíří studijní materiál a poznatky z terénu spolu s metodickými poznatky významně obohatí jak vlastní výuku specializovaných, ekologicky a mineralogicky zaměřených předmětů, tak budou vhodnými tématy závěrečných maturitních prací s možností přímé terénní aplikace. Archeologické i geologické prospekce jsou plánovány po celou dobu trvání projektu.

Náplň botanika spočívá ve vyhledání vhodných rašelinišť a slatinišť, které v sobě uchovávají delší záznam o vývoji krajiny. Tyto lokality budou následně sondovány specialisty z oborů přírodovědy, kteří provedou pylovou analýzu a analýzu na přítomnost těžkých kovů. Tyto přírodovědné analýzy dokáží spolehlivě stanovit období zvýšeného výskytu člověka v okolí lokalit i bez dalších archeologických nálezů, což je metoda vhodná především pro zalesněnou krajinu Lužických hor. Pro datování jednotlivých zkoumaných vzorků je nezbytné využití radiokarbonové analýzy, aby je bylo možné zařadit do jednotlivých etap vývoje krajiny.

Aktivity v rámci kooperace s LP

Experimentální (experienciální) archeologie a vzdělávací programy

Vzdělávací programy zaměřené na experimentování v archeologii budou realizovány LP ve spolupráci s německými PP a budou probíhat v Německu. Jejich termíny konání budou prostřednictvím informační kampaně dostupné široké zainteresované veřejnosti Libereckého kraje a v koordinaci s VMG ČL bude zajištěna aktivní účast studentů a participujících pedagogů kooperující SOŠ v České Lípě. Témata experimentálně-vzdělávacích akcí propojují odborné poznatky ekologie a archeologie s praktickou zkušeností, kdy si účastníci „campů“ mohou uvedené poznatky vlastnoručně ověřit v experimentálních táborech v praxi a tím lépe pochopit a zažít nabyté informace. To zároveň usnadní jejich lepší zažití a aplikaci v každodenním životě (např. význam omezenosti surovin a přírodních zdrojů, důležitost ekologických projektů a vzdělávání, ochrany památek a archeologického kulturního dědictví atd.). Do této části projektu patří také zážitková pedagogika, kterou zprostředkovává LP.

Inovace a přidaná hodnota projektu

1) Odbourání sociálně kulturních bariér mezi generacemi a zeměmi mezioborovým výzkumem

Společná německo-česká prezentace metodiky odborné činnosti a zpřístupnění výsledků archeologického a geologicko-ekologického výzkumu srozumitelnou formou pro studenty středních škol a širokou zainteresovanou veřejnost obou zemí s možností aktivní účasti v rámci průběhu jednotlivých etap projektu spojuje společným zájmem nejrůznější cílové skupiny bez ohledu na věk, profesi a národnost. Společné akce, programy a workshopy nabízejí možnost všestranných diskusí mezi všemi aktivními i pasivními účastníky projektu. Významný přínos spatřují LP s PP zároveň v možnosti prezentovat celý projekt a jeho jednotlivé etapy široce dostupnou formou prostřednictvím internetu.

2) První aplikace ekologické stopy jako metody moderní ekologie na prehistorickou kulturu

Tato metoda je Lead partnerem aplikována jako know-how celého projektu. Vychází z poznatku, že každá společnost – ať dnešní nebo pravěká – po sobě zanechala a zanechává v přírodě „otisk“ svého chování, které je odrazem požadavků na získávání surovin nezbytných ke svému životu a rozvoji. Lesy, pole, kameny, řeky a jezera jsou biologickým kapitálem, který je k tomu využíván. Cílem projektu je tedy aplikovat tuto myšlenku na společnost Germánů v sasko-české oblasti před 1800 lety a na základě terénních výzkumů se pokusit identifikovat strukturu a hustotu osídlení i možnosti surovinových zdrojů. Zjištěné poznatky budou hledat míru ekologické zátěže na krajinu a umožní porovnání se současností.

3) Aktualizace výzkumu kultury Germánů v CZ a DE

V rámci projektu budou prostřednictvím terénních výzkumů prověřeny a přezkoumány dosavadní historické i muzejní prameny k tématice germánského osídlení sledované oblasti severu Čech a Lužice a podle možností co nejvíce rozšířeny o nové informace. Zároveň budou dosavadní znalosti rozšířeny o dosud neprozkoumanou oblast výskytu surovinové základny (zejména pro zpracování železa a drahých kovů) pravěké a časně historické společnosti.

4) Koncept a realizace putovní výstavy s výsledným katalogem

Dvojjazyčná putovní výstava s doprovodným katalogem k problematice „ekologické stopy“ Germánů bude realizována v rámci zakončení projektu. Výstava bude jako dlouhodobě působící nabídka k mezigeneračnímu dialogu a s důrazem na trvalé hodnoty představena v interaktivní podobě v Čechách i v Německu a měla by mít v obou zemích pokud možno co nejvíce zastávek. Doprovodný výstavní katalog je plánován rovněž dvojjazyčně a klade si za cíl uchovat téma co nejdéle ve všeobecné pozornosti.

5) Sondování potenciálu experimentální/ experienciální archeologie pro vzdělávací program

Projekt představuje odbornou archeologicko-ekologickou problematiku v co nejvíce srozumitelné podobě pro nejširší zainteresovanou veřejnost a studenty středních škol, která usiluje být interaktivní a s dlouhodobým efektem. Jedná se o první vzdělávací německo-český program v regionu s podobným záměrem zpřístupnit aktuální vědecké poznatky obyvatelům Libereckého kraje, Budyšínského kraje a dalších sousedících příhraničních regionů obou zemí.

Das Projekt des Hauptpartners - das Museum der Westlausitz Kamenz – ist auf einige Ziele ausgerichtet, wie die Beziehungen zwischen den Generationen, Studentenkontakte beider Länder und durch Anwendung der Ergebnisse archäologischer Forschungen auf die Landschaftsökologie miteinander verbunden. Die Erkenntnisse über die Technologie und Handwerke in der römischen Zeit (1. Jahrhundert v.Ch. bis 5. Jahrhundert n.Ch.) werden durch eine intensive Forschungscampagne auf dem Gebiet der anliegenden politischen Region Liberec (Reichenberg), bzw. Böhmisch Leipa, wo diese Zeit bis jetzt nur sehr wenig erforscht ist, sowie durch die Suche nach den damaligen Rohstoffquellen für die Eisen- und Edelmetallmetallurgie im Lausitzer Gebirge vertieft. Die gewonnenen Informationen werden in zwei Bereichen ausgenutzt: Bei der Zusammenarbeit des Hauptpartners mit dem Partner Abenteuercamp in Baselitz wird ein experimentales historisches Dorf ausgebaut, in dem alte Herstellungstechnologien belebt und unter einer breiten Teilnahme von Studenten sowie einer interessierten Öffentlichkeit beider Länder aktiv studiert und experimentiert werden. Der ökologische Aspekt wird dabei durch das Verfahren des sogen. ökologischen Fußabdruckes beobachtet, den der Mensch durch seine Tätigkeit in der Landschaft hinterlässt. Das Studium der Landschaftsform in der römischen Zeit – im Hinblick auf die Mengen der geförderten Rohstoffe – ermöglicht eine hypothetische Feststellung der ökologischen Belastung durch die damaligen Menschen sowie diese Daten mit der ökologischen Belastungen der Menschen von heute zu vergleichen. Dies ermöglicht vor allem den Studenten die Umweltproblematik der Gegenwart besser zu verstehen. Die intensiven Kontakte der Studenten beider Länder tragen überdies hinaus noch zum gegenseitigen Kennenlernen und Verstehen bei. Das ganze Projekt wird dann durch eine internationale Wanderausstellung und einige Konferenzen für Fachleute und die breite interessierte Öffentlichkeit in beiden Teilnahmeländern abgeschlossen. 

Projektinhalt – Heimatkundliches Museum und Galerie in Böhmisch Leipa (VMG ČL)

Selbständige Aktivitäten im Projektrahmen

Das Hauptziel von VMG ČL ist die Koordinierung der Teilnehmer und Aufgaben des tschechischen Projektteiles sowie Erteilung von Fachinformationen im Bereich Archäologie, Geologie und Botanik, die das Gebiet des Lausitzer Gebirges und des Bezirks Böhmisch Leipa betreffen, und die für die Realisierung des ganzen Projektes unerlässlich sind. Das Bezirk Böhmisch Leipa ist nämlich der einzige Bezirk, der an ein größeres Gebiet der Lausitz unmittelbar angrenzt, und der mittels der Fachleute in VMG ČL die erforderlichen spezialisierten Informationen sicherstellen kann (das Museumsnetz im Bezirk Děčín / Tetschen erfüllt diese Anforderungen wegen Absenz von Facharbeitsstellen nicht, und der Bezirk Liberec / Reichenberg grenzt an das Gebiet der heutigen Lausitz nur teilweise) an.

Der Arbeitsinhalt der Archäologen wird es sein, in Zusammenarbeit mit den Studenten von Fachmittelschulen nach den bisher unbekannten Fundorten aus der römischen Zeit im Bezirk Böhmisch Leipa und nach Beweisen der Rohstoffverarbeitung in dieser Zeit zu suchen. Die Suche nach den Lokalitäten verläuft in der Form der Prospektion, bei der urzeitliche Artefakte auf der Landschaftsoberfläche gesucht werden. Dabei können auch interessierte Laien involviert werden, da es sich hier um eine nicht destruktive Methode der archäologischen Forschung handelt. Als ein Nebenprodukt gibt es in diesem Punkt eine Vervollkommnung der Erkenntnisse über archäologische Lokalitäten und Möglichkeit deren besseren Schutzes, und deshalb werden über die Ergebnisse sowohl das Nationale Denkmalinstitut, bzw. seine Fachdienstelle Reichenberg, als auch das Archäologische Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (öffentliche Forschungsinstitution) informiert. Sämtliche gewonnenen archäologischen Funde werden nach der Verarbeitung archiviert, ggf. im Falle von bedeutenderen Gegenständen im VMG in Böhmisch Leipa ausgestellt.

Der Arbeitsinhalt des Geologen, in Zusammenarbeit mit dem Archäologen ist die Suche nach historischem Abbau und Obertagebau, die in der römischen Zeit von Menschen exploitiert und verarbeitet werden konnten. Die gewonnenen geologischen und mineralogischen Erkenntnisse erweitern gleichzeitig sowohl das Studienprogramm der kooperierenden Fachmittelschulen in Böhmisch Leipa, als auch die geologischen und mineralogischen Sammlungen VMG in Böhmisch Leipa. Die Terrainaktivitäten verlaufen ähnlich wie bei der Archäologie – durch Oberflächenforschung und Sammeln also – und in einer engen Zusammenarbeit mit Pädagogen und Studenten der Fachmittelschulen. Die gewonnenen Probestücke erweitern das Studienmaterial; die Erkenntnisse aus dem Terrain bereichern bedeutend – gemeinsam mit den methodischen Erkenntnissen – sowohl den eigenen Unterricht von spezialisierten, ökologisch und mineralogisch ausgerichteten Fächern, als auch sie werden zu geeigneten Themen von Abiturarbeiten – mit der Möglichkeit einer direkten Feldapplikation. Archäologische und geologische Prospektionen werden im Laufe des ganzen Projektes realisiert. 

Der Arbeitsinhalt des Botanikers basiert auf der Suche nach geeigneten Mooren und Torfmooren, die eine längere Aufnahme der Landschaftsentwicklung in sich beinhalten. Diese Lokalitäten werden folglich von den naturwissenschaftlichen Spezialisten sondiert, die Analysen von Pollen und Schwermetallen durchführen. Diese naturwissenschaftlichen Analysen können eine erhöhte Anwesenheit des Menschen in der gegebenen Lokalitäten auch ohne weitere archäologische Funde nachweisen – eine Methode also, die vor allem für die bewaldete Landschaft des Lausitzer Gebirges geeignet ist. Für die Datierung einzelner untersuchter Muster ist die Verwendung der Radiokarbonanalyse notwendig, damit die Muster den einzelnen Entwicklungsetappen der Landschaft zugeordnet werden könnten. 

Aktivitäten im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Hauptpartner

Experimentale (Erfahrungs-) Archäologie und Bildungsprogramme

Die auf Experimente in der Archäologie ausgerichteten Bildungsprogramme realisiert der Hauptpartner in Zusammenarbeit mit den deutschen Projektpartnern in Deutschland. Die Termine werden mittels einer Informationscampagne der breiten Öffentlichkeit der Region Reichenberg zugänglich; die aktive Teilnahme von Studenten und partizipierenden Pädagogen der Partnerschulen in Böhmisch Leipa wird in Zusammenarbeit mit VMG ČL sichergestellt. Die Themen der experimental-bildenden Veranstaltungen verbinden die fachlichen Erkenntnisse aus der Ökologie und Archäologie mit den praktischen Erfahrungen, wenn die Camp-Teilnehmer ihre Kenntnisse experimental auf eigene Augen überprüfen, und die erworbenen Informationen besser erfahren können. Dies wird gleichzeitig eine bessere „Verdauung“ von Informationen und deren Anwendung im tagtäglichen Leben erleichtern (z.B. Bedeutung der Begrenztheit von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen, Wichtigkeit ökologischer Projekte und Ausbilddung, Denkmalschutz und Schutz des archäologischen Kulturerbes usw.). Zu diesem Teil des Projektes gehört auch die vom Hauptpartner vermittelte Erlebnispädagogik.

 

Co nového v projektu „Život před 1800 lety“? /
Was gibt es Neues im Projekt „Leben vor 1800 Jahren“?

V rámci řešeného mezinárodního projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Museum der Westlausitz Kamenz (SRN) „Život před 1800 lety: Archeologie a ekologie v dialogu mezi generacemi“ bude v lednu 2010 veřejnosti představena řada deseti propagačních pohlednic s popisky v česko-německé mutaci. Dostupné budou zdarma v hlavní budově muzea i na pobočkách VMG ČL v Doksech (Pámátník K. H. Máchy) a Kravařích (Vísecká rychta).

Im Rahmen des internationalen Projektes des Heimatkundlichen Museums und Galerie in Böhmisch Leipa und des Museums der Westlausitz Kamenz (Deutschland) „Leben vor 1800 Jahren: Archäologie und Ökologie im Dialog zwischen den Generationen“ wird im Januar 2010 der Öffentlichkeit eine Reihe von zehn Werbeansichtskarten mit tschechisch-deutschen Beschriftungen vorgestellt. Diese werden im Hauptgebäude des Museums und in den Filialen von VMG ČL in Doksy / Hirschberg am See (K.-H.-Mácha-Denkstätte) und in Kravaře / Graber (Schultheißenamt in Víska/ Dörfel) kostenlos zur Verfügung stehen.

 

1

1

2

2

3

3

 

Ukázka propagačních pohlednic projektu "Život před 1800 lety" – popisky:

1/ PRAVĚK. Lovci a sběrači osídlili břehy močálů jižního Českolipska již v paleolitu, před 130 000 – 700 000 lety. V mezolitu (9000 – 5500 př. Kr.) tábořily menší lovecko-sběračské skupiny jak v okolí vodních zdrojů, tak pod skalními převisy. Stejný typ krajiny využili k sídlení první zemědělci období neolitu, kteří vyráběli keramické nádoby, kamenné sekery na opracování dřeva a drobné nástroje ze silicitů. V eneolitu (4400 – 2200 př. Kr.) byla osídlena i hornatá oblast na hranicích Čech a Saska.
2/ MLADŠÍ PRAVĚK. V mladší době bronzové a době halštatské (1400 – 400 př. Kr.) leželo Českolipsko na pomezí velkých kulturních celků. Z této doby je doloženo zejména využívání pískovcových skalních oblastí. Nejvýznamnější lokalitou je hradní skála ve Sloupu s nálezy lužické kultury, doby laténské, římské a počátku stěhování národů. Ve 2. – 1. stol. př. Kr. existovalo v Jestřebí žárové pohřebiště.
3/ EKOLOGIE - KRAJINA. Na Českolipsku se dodnes dochovalo mnoho míst připomínajících vzhled krajiny v pravěku. V místech Máchova jezera se nacházely močály a menší vodní plochy (vlevo krajina před stavbou hradu Bezděz, vpravo dole NPP Swamp s výskytem více než 170 druhů řas). Na pískovcových plošinách rostly až do environmentální krize na konci doby bronzové listnaté a smíšené lesy – bučiny s jalovcem obecným dosud rostou na Hradčanských stěnách (vpravo nahoře). Na neovulkanitech rostou přirozené květnaté a kyselé bučiny (uprostřed – NPR Břehyně-Pecopala).

 

Vloženo  2. 12. 2009

 

Letní tábor experimentální a experienciální archeologie u Kamenz 2010 /
Sommerferienlager mit experientialen Archäologie Kamenz 2010

Letní tábor je spojen s výstavbou pravěkého domu a výrobních zařízení a s následnými experimentálními činnostmi. Přihlášení účastníci se budou aktivně podílet na všech těchto aktivitách a vlastnoručně si mohou vyzkoušet jednotlivé kapitoly života v pravěku, staré technologie, původní suroviny atd. Přihlásit se lze prostřednictvím našeho pracoviště (kontaktní osobou koordinátor projektu za VMG ČL  Mgr. V. Peša). Tábor bude probíhat v termínech 3. – 7. července a 10. – 14. července.

Das Sommerferienlager ist mit dem Ausbau eines urzeitlichen Hauses und Produktionseinrichtungen mit darauf folgenden experimentalen Tätigkeiten verbunden. Die Teilnehmer nehmen an allen diesen Aktivitäten teil; sie können einzelne Kapitel des urzeitlichen Lebens, sowie alte Technologien, ursprüngliche Rohstoffe usw. hautnah erleben. Anmeldungen auf den Internet-Seiten Museum der Westlausitz Kamenz oder mittels unseres Arbeitsplatzes (Kontaktperson ist der Projektkoordinator für VMG ČL, Herr Mgr. V. Peša). Das Ferienlager verläuft in den Terminen 3. – 7. Juli und 10. – 14. Juli. Praktische Informationen werden spätestens in der zweiten Aprilhälfte zur Verfügung stehen.

 

Vloženo  27.  1.  2010,  aktualizováno

 

Den Země – Ze života starých Germánů /
Tage der Erde – Aus dem Leben der alten Germanen

Tematická přednáška k projektu „Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v dialogu mezi generacemi“, seznamující žáky základních škol se životem starých Germánů, proběhla ve čtvrtek 22. dubna v hlavní budově muzea – v kapli Nejsvětější Trojice (Biberově koncertní síni). Přednáška archeologů P. Jenče a V. Peši  byla součástí bohatého programu k Mezinárodnímu dni Země, který každoročně připravuje Ekoporadna Orsej ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě.

Ein thematischer Vortrag zum Projekt „Leben vor 1800 Jahren – Archäologie und Ökologie im Dialog zwischen den Generationen“, der die Schüler mit dem Leben der alten Germanen bekannt machte, verlief am Donnerstag, den 22. April, im Hauptgebäude des Museums, in der Kapelle der Allerheiligsten Dreifaltigkeit (Biber-Konzertsaal). Der Vortrag der Archäologen, Herrn P. Jenč und V. Peša, war ein Bestandteil des reichen Programms zum Internationalen Tag der Erde, der alljährlich von der Umweltberatungsstelle Orsej, in Zusammenarbeit mit dem Heimatkundlichen Museums und Galerie in Böhmisch Leipa vorbereitet wird.

Foto V. Peša

Foto V. Peša

Foto P. Jenč

Foto P. Jenč

Foto V. Peša

Foto V. Peša

 

Vloženo  26.  4.  2010

 

NABÍDKA NA LÉTO – LETNÍ KEMP U KAMENZ 2010

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Museum der Westlausitz v Kamenz (SRN) realizují v letech 2009 – 2012 projekt "Život před 1800 lety - archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu", který je podporován Evropskou unií.

Hledáme zájemce, kteří se společně s námi budou podílet na archeologických experimentech v oblasti starých technik (zpracování železa, stavba pravěkého domu a mnoho dalšího). Letní kempy se pořádají od soboty 3. 7. (začátek v 10:00 hod.) do středy 7. 7. 2010 (zakončení v 15:00 hod.), a dále v druhém termínu od soboty 10. 7. do středy 14. 7. 2010. 

Letní dílny budou probíhat v Miltitz, 3 km od lužickosrbské obce Njebjelčicy (Nebelschütz), kde jsou účastníci kempu ubytováni. Německým partnerem je denně garantována snídaně a 1 teplé jídlo (oběd nebo večeře).

Doprava z České Lípy a zpět je zajišťována naším pracovištěm.

Kontaktní e-maily:  pesa@muzeumcl.cz  nebo  petrjenc@centrum.cz

 

Popisky k fotografiím:
1/ Příprava letního kempu – organizační schůzka zástupců německého a českého partnera v Muzeu západní Lužice v Kamenci v květnu 2010. Zleva: T. Puttkammer (vedoucí projektu), R. Schwarz, P. Jenč a G. Möckelová diskutující nad experimentálním využitím železných rud z pohraničních hor. Foto V. Peša
2-5/ Prohlídka ubytování účastníků letního kempu v lužickosrbské vsi Njebjelčicy. Foto V. Peša
6/ Miltitz. Foto V. Peša

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

 

Vloženo  18.  6.  2010,  aktualizováno

 

LETNÍ KEMP V MILTITZ – FOTOGALERIE 3. - 7. 7. 2010 /
Fotos der Sommercamps 2010 vom 3. – 7. 7.

 

 

 

Foto  P. Jenč

Vloženo  22.  9.  2010

 

LETNÍ KEMP V LUŽICI 2011

Aktivní dovolená s archeologickými experimenty pro pro jednotlivce i celou rodinu v termínech 9. - 13. a 16. - 20. července 2011. Dílny pořádá již druhým rokem hlavní projektový partner – Muzeum západní Lužice v Kamenci.

Zájemci se mohou těšit na hutnění bahenní železné rudy, výrobu skla, stavbu germánského domu, poznání starých řemeslných technik. Kempy probíhají v areálu dílen experimentální archeologie u lomu v Miltitz nedaleko Kamenz (Německo / Sasko). Tábor není věkově omezen, nástroje a materiály jsou v místě k dispozici.

Ubytování: ve vlastním stanu u lomu v Miltitz nebo v penzionu
Stravování zajišťováno pořadatelem (plná penze)
Účastnický poplatek činí 5,00 Euro za 1 den pobytu (tábořiště; poplatek zahrnuje i stravování).
V případě využití penzionu 110,00 Euro na osobu za celý pobyt. Děti do 6 let mají pobyt zdarma.

Doprava do Miltitz a zpět: z České Lípy bezplatně zajišťuje Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (nástup účastníků možný rovněž v Novém Boru a Rumburku)

Doplňující informace ochotně poskytnou paní Gabriela Möckelová (garant komunikace v českém jazyce) nebo vedoucí projektu Dr. Thomas Puttkammer.
Kontaktní e-maily: gabriela.moeckelova@museum-westlausitz.de, thomas.puttkammer@museum-westlausitz.de

Přihlášky e-mailem adresujte na:  petrjenc@centrum.cz nebo pesa@muzeumcl.cz. Do přihlášky nezapomeňte uvést na který turnus se hlásíte, veškeré kontaktní údaje, věk a místo nástupu.

Uzávěrka přihlášek byla v pondělí 23. 5. 2011

Fotogalerii německého partnera naleznete zde.

Vloženo  27.  3.  2011,  aktualizováno

 

Projekt "Život před 1800 lety" v loňském roce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se podílelo na úspěšné realizaci letních kempů pro zájemce o zážitkovou archeologii v budované (staro)germánské vesničce u Miltitz nedaleko Kamence. Samostatným úkolem bylo zajištění odborného servisu a přírodovědných analýz v rámci další etapy komplexně zaměřeného průzkumu v CHKO Lužické hory. Ve dvou vybraných rašeliništích u Mařenic a Heřmanic v Podještědí byly odebrány profily rašelinných uloženin za období posledních zhruba 15 tisíc let, z nichž bude na základě změn pylového spektra v různých hloubkách stanoven vývoj vegetace a tedy možná podoba krajiny v jednotlivých obdobích pravěku a středověku. Byly odebrány také vzorky na analýzu přítomnosti kovů a vzácných zemin, které by měly vyjasnit přítomnost lidí v okolí lokalit a jejich vztah k předpokládané těžbě železných rud, barevných nebo drahých kovů. Výsledky analýz budou k dispozici v roce 2012.

Pracoviště archeologie a speleoantropologie VMG ČL pokračovalo rovněž v přípravě přehledu archeologických lokalit doby laténské, doby římské a stěhování národů na území okresu Česká Lípa spolu s pilotní lokalitou pohřebiště kobylské skupiny v Jestřebí u České Lípy. Pokračováno bylo také ve zpracovávání muzejní sbírky antických mincí a příprava katalogu pro plánovanou výstavu prezentující projekt "Život před 1800 lety archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu" jako celek.

Vloženo  22.  2.  2012

 

Pozvánka na seminář 20. - 22. června 2012

Archeologické výzkumy a pedagogická prezentace v muzeu
„Život před 1800 lety – po stopách Germánů“

Interdisciplinární seminář k ukončení německo-českého projektu EU „Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu“ pořádají Museum der Westlausitz Kamenz a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

Tříletý pedagogicko-archeologický projekt EU řešil téma Germánů v Horní Lužici a v severních Čechách. V rámci ukončení projektu je představen přehled výsledků archeologických výzkumů i možnosti jejich dalšího využití.

Místo konání: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Organizační informace:
V průběhu přednáškového dne je zajištěno simultánní tlumočení. Seminář je bez konferenčního poplatku.

Program semináře:

Středa 20. června 2012 zahájení programu vernisáží výstavy
18.00 hod. - vernisáž putovní výstavy „Po stopách Germánů“ v prostoru Ambitu - Svatých schodů VMG ČL

Čtvrtek 21. června 2012  – přednášky

9:00 hod. - přivítání a úvod do programu semináře:
Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel VMG ČL / Dr. Vladimír Peša, koordinátor projektu
Dr. Thomas Puttkammer (Museum der Westlausitz, Kamenz), vedoucí projektu

9:20 - 12:20 hod., dopolední blok:
Petr Jenč / Vladimír Peša (VMG ČL) - Archeologie doby laténské, římské a stěhování národů na severu Čech
Jaroslav Jiřík (Prácheňské muzeum Písek)
- Keltové, Germáni a otázka etnicity obyvatel severních Čech
Radka Kozáková (Archeologický ústav AV ČR Praha)
- Holocénní vývoj krajiny v oblasti Lužických hor
Petr Havránek / Miroslav Plekanec (VMG ČL)
- Dobývání rud v Lužických horách z pohledu montánní archeologie

13:30 - 18:00 hod., odpolední blok:
Friederike Koch (Museum der Westlausitz Kamenz) - Germáni v Horní Lužici
Eva Herrmann (Museum der Westlausitz Kamenz) - Pohřebiště z doby stěhování národů ve Zwochau, Lkr. Delitzsch – příspěvek k pohřebním obyčejům a k původu milodarů v hrobech 4./5. století v západním Sasku
Thomas Puttkammer (Museum der Westlausitz Kamenz) - Pokusy s hutněním hornolužických bahenních železných rud a s rekonstrukcí germánských hrudkovacích pecí
Twin-Team Maik & Mario Sempf (SaXenStreich, škola historického šermu Dresden) - Účinné! Bojový sport Germánů se zbraněmi i bez nich – pokus o rekonstrukci
Andreas Eckardt (Museum der Westlausitz Kamenz) - Archeologický experiment versus pedagogická nabídka
Hauke Schiek (Museum der Westlausitz Kamenz) - Zážitek archeologie – Jak se v praxi daří muzejní pedagogické dílny?

Závěrečná diskuze a prezentace zbraní školy historického šermu

Pátek 22. června 2012 – exkurze
9:00 - 16:00 hod. - exkurze na lokality doby laténské a římské v okolí České Lípy (Stvolínky, Jestřebí, Sloup) a na vybranou montánní lokalitu (Havířský vrch)

Přihláška:
Počet účastníků je omezen kapacitou přednáškové prostory na zhruba 70 lidí.                                                      Přihlášky na seminář a exkurzi  zasílejte do 20. května 2012 na adresu pesa@muzeumcl.cz

Vloženo  24.  4.  2012,  aktualizováno

 

Seminář "Život před 1800 lety – Po stopách Germánů"
20. - 22. 6. 2012, Česká Lípa
Fotogalerie

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

 

 

Foto L. Bártl (1-4, 7-8, 10, 13-15), Z. Jenčová (17, 19-21), V. Peša (9, 18) a Muzeum der Westlausitz Kamenz

Vloženo  6.  9.  2012

 

Putovní výstava k zakončení projektu "Život před 1800 lety"

Po stopách Germánů / Auf den Spuren der Germanen

Ambit - výstavní prostor nad Svatými schody 20. 6. - 25. 11. 2012

Seznámit návštěvníky muzea se světem starých Germánů a představit výsledky tříletého projektu Evropské unie z programu Ziel 3 / Cíl 3 v oblasti archeologického experimentu, muzejní pedagogiky i terénního výzkumu je ambicí menší výstavy Muzea Západní Lužice v Kamenz a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, slavnostně zahájené v prostoru nad Svatými schody 20. června t. r. K výstavě byla vydána doprovodná (stejnojmenná) publikace, kterou je možné zakoupit na vrátnici hlavní budovy muzea nebo na pobočce VMG ČL – v Archeologickém muzeu v České Lípě.

 

Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
 

Foto L. Bártl

Vloženo  6.  9.  2012,  aktualizováno

 

Kniha "Po stopách Germánů" v prodeji

Dvojjazyčnou publikaci kolektivu autorů "Auf den Spuren der Germanen / Po stopách Germánů" vydalo Muzeum Západní Lužice v Saské Kamenici ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě u příležitosti zakončení tříletého projektu EU "Život před 1800 lety - archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu". Sborník příspěvků ke stejnojmenné putovní výstavě, zahájené 20. června 2012 v českolipském muzeu, podrobně představuje jednotlivé části projektu a jeho výsledky. Se světem starých Germánů, experimentem v archeologii, archeologickou muzejní pedagogikou a terénním výzkumem seznamují čtenáře na 184 stranách řešitelé projektu z obou zemí. Text doprovází více než stovka barevných fotografií a obrázků. Kniha má pevnou vazbu a je tištěna na kvalitním křídovém papíře.

Z obsahu:
• Projekt EU - Experiment "Germáni" (T. Puttkammer)
• Germáni v Horní Lužici
- Historicko-archeologický výzkum Germánů (M. Schrickel)
- Germáni v Horní Lužici - přehled stavu výzkumu (F. Koch-Heinrichs)
- Perly Germánů (S. Klausnitz)
• Archeotechnika a rekonstrukce
- Pokusy tavení bahenní železné rudy (T. Puttkammer)

- Ekologická stopa Germánů (R. Schwarz)
• Terénní výzkumy v severních Čechách
- Vývoj krajiny Lužických hor za posledních 15000 let (V. Peša - R. Kozáková)
- Českolipsko mezi léty 400 př. n. l. - 568 n. l. (V. Peša - P. Jenč)
• Experimenty na hraně - mezi výsledkem a zážitkem
- Experimenty v muzeu (A. Eckardt)
- Výroba skleněných perel jako nabídka muzejně pedagogického programu
(S. Klausnitz)

Publikaci lze zakoupit na pobočce Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě a na vrátnici hlavní budovy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (Klášter). Kniha není dostupná v běžné distribuční síti.

Cena: 130,- Kč

Možnost objednávky na adrese novakova@muzeumcl.cz. Cena nezahrnuje náklady poštovného a balného.

Foto: P. Jenč, 2012

Foto: P. Jenč, 2012

 

 Vloženo  6.  9.  2012

 

Pozvánka na přednášku 6. 12. 2012

15 000 let minulosti Lužických hor proměny krajiny a osídlení

O osídlení, využívání a proměnách krajiny Lužických hor bude pojednávat přednáška archeologa Vladimíra Peši (VMG ČL) a archeobotaničky Radky Kozákové (Archeologický ústav AV ČR Praha), připravené k zakončení projektu EU "Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu". Začátek ve čtvrtek 6. 12. v 16:30 hod. v přednáškovém sále (Velké klubovně) hlavní budovy muzea. Vstup zdarma.

 

Vloženo  27.  11.  2012

 

Pokračující archeobotanický průzkum Českolipska – podzim 2012 /
Fortsetzung der archäobotanischen Erkundung des Bezirks Česká Lípa – Herbst 2012

Průzkum a analýza pylových profilů na rašeliništích PP Mařeničky a PP Rozmoklá Žába v okolí obce Mařenice v Lužických horách v letech 2011 – 2012 přinesla řadu zajímavých a důležitých zjištění, které jsme předběžně publikovali v česko-německé doprovodné publikaci k výstavě „Po stopách Germánů / Auf den Spuren der Germanen“ (Vladimír Peša a Radka Kozáková, k zakoupení v objektech VMG v České Lípě). Tyto výsledky byly upřesněny ještě dalšími 6 radiometrickými daty. Více než dva metry mocné souvrství údolních rašelinišť zachycovalo velmi podrobně události v proměnách krajiny především na konci posledního glaciálu a v časném holocénu, tedy mezi 14000 a 11000 let př. n. l. Následující interval zhruba 6000 let, v jehož počátcích se krajina pokryla lesem a vstoupil do ní mezolitický lovec-sběrač, se radiokarbonovými daty přesněji rekonstruovat nepodařilo, ale 40 cm souvrství pylového profilu na lokalitě Rozmoklá Žába přesto rámcovou představu podle skladby vegetace umožňuje. Daty je opět dobře kontrolován 50 cm mocný úsek v intervalu mezi 4100 – 1900 př. n. l., který odpovídá pravěkému osídlení Českolipska od časného eneolitu do starší doby bronzové. Nejmladší období pravěku a středověk byly v obou profilech značně zkomprimované a nabízejí jen orientační informaci.

Tyto výsledky nás vedly k pokusu najít vhodnou lokalitu, která by ještě nabízela pohled do proměn krajiny zejména v nejmladším období jejího vývoje, tedy včetně období doby římské a stěhování národů. V září 2012 jsme s Radkou Kozákovou zahájili prospekci po několika vytipovaných místech tentokrát v oblasti jižně od Lužických hor. V případě okolí rybníka Dobranovského (Panina) a Heřmanického se nám malá ložiska rašeliny, publikovaná F. Firbasem v r. 1929, nepodařilo dohledat. Testovací vrtání nepřineslo pozitivní výsledky ani v zaniklém meandru Svitávky jižně od Božíkova, na okrajích vytěženého ložiska nivy Ploučnice u Srního Potoka pod Ralskem, či u železniční křižovatky za Okřešicemi. Pokud se na některých místech rašelina vyskytovala, vytvářela jen slabou vrstvu pravděpodobně historického stáří. V případě lokality pod Ralskem nebylo zřejmé, zda souvrství je neporušeným okrajem vytěžené plochy, nebo je výsledkem druhotného uložení během těžby rašeliny, která zde probíhala již od 19. století.

Vhodné rašeliniště jsme objevili až u Poselského rybníka jižně od Doks, které nabídlo kvalitní rašelinný profil o mocnosti 180 cm s nápadnou erozní událostí v jeho horní třetině. Datování profilu jsme zaměřili jednak na objasnění přesnějšího stáří této krajinné události, jednak na stanovení vzniku vlastního rašeliniště. Rašelina se v těchto místech začala ukládat mezi 10000 a 9000 př. n. l. a do doby kolem 7600 př. n. l. narostla o 40 cm. V tomto období jen několik set metrů odtud nad vlhkou pánví pozdějšího Poselského rybníka sídlili mezolitičtí lovci-sběrači a po vyhodnocení pylového spektra R. Kozákovou bude možné podrobně rekonstruovat jejich životní prostředí. Překvapení přineslo datování erozní události, během níž byla rašelinná pánev zanesena silnější vrstvou jílovitého sedimentu z okolních terénů. Nestalo se tak v pravěku, jak jsme předpokládali, ale až ve středověku. Kalibrovaná data kladou tuto událost do intervalu od poslední čtvrtiny 13. do druhé třetiny 14. století. Připomeňme, že sousední vesnice Obora je písemnými prameny připomínána k 1460, ale Okna i středověké město Doksy byly založeny již ve 13. století. Událost uchovaná v rašelinném záznamu si ještě vyžádá historické zamyšlení.

Die Erkundung und Analyse der Pollenprofile aus den Mooren der Naturdenkmäler Mařeničky und Rozmoklá Žába in der Umgebung der Gemeinde Mařenice (Großmergthal) im Lausitzer Gebirge 2011-2012 erbrachte eine Reihe interessanter und wichtiger Feststellungen, die wir vorläufig im tschechisch-deutschen Begleitbuch zur Ausstellung „Auf den Spuren der Germanen“ veröffentlichten (Radka Kozáková und Vladimír Peša, zu beziehen beim Heimatkundlichen Museum in Česká Lípa). Diese Ergebnisse wurden noch durch weitere 6 radiometrische Daten präzisiert. Die über zwei Meter starke Schichtenfolge in den Talmooren spiegelt sehr ausführlich die Ereignisse und Veränderungen in der Landschaft vor allem am Ende des letzten Glazials und im Frühholozän wider, also zwischen 14000 und 11000 v. Chr. In den folgenden etwa 6000 Jahren wurde die Landschaft zunächst von Wald bedeckt und dann vom mesolithischen Jägern und Sammlern besiedelt. Radiokarbondaten haben zwar keine genauere Rekonstruktion ermöglicht, jedoch vermittelt das 40 cm starke Pollenprofil auf dem Fundort Rozmoklá Žába trotzdem eine ungefähre Vorstellung von der Zusammensetzung der Vegetation. Die Daten beleuchten wiederum gut den 50 cm dicken Abschnitt zwischen 4100 und 1900 v. Chr., der der urgeschichtlichen Besiedlung des Bezirks Česká Lípa vom Frühneolithikum bis zur Frühbronzezeit entspricht. Die jüngsten Etappen der Urgeschichte sowie des Mittelalters waren auf beiden Profilen deutlich komprimiert und bieten nur ungenaue Informationen.

Diese Ergebnisse führten zu dem Versuch, einen geeigneten Fundort ausfindig zu machen, der einen Blick auf den Wandel der Landschaft vor allem in der jüngsten Entwicklungsetappe ermöglichen würde, d.h. einschließlich der Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit. Im September 2012 haben wir zusammen mit Radka Kozáková die Prospektion einiger ausgesuchter Stellen diesmal im Gebiet südlich des Lausitzer Gebirges eingeleitet. Im Fall der Umgebung der Teiche Dobranovský (Panin) und Heřmanický rybník ist es leider nicht gelungen, die kleinen, bei F. Firbas 1929 erwähnten Torflagerstätten zu finden. Testbohrungen waren auch in den Altarmen des Svitávka-Baches südlich von Dorf Božíkov, an den Rändern der ausgebeuteten Lagerstätte im Flussbett der Ploučnice beim Dorf Srní Potok, oder bei der Eisenbahnkreuzung hinter Okřešice nicht erfolgreich. Sollte an manchen Stellen Torf vorhanden gewesen sein, so dürfte es eine nur dünne, wahrscheinlich aus historischer Zeit stammende Schicht gebildet haben. Beim Fundort am Rollberg (Ralsko) ist unklar, ob es sich beim Schichtenpaket um den ungestörten Rand einer abgebauten Fläche handelt, oder ob dieser sekundär während des Torfabbaus entstand, der hier bereits ab dem 19. Jahrhundert vor sich ging.

Ein geeignetes Torfmoor wurde erst beim Teich Poselský rybník südlich von Doksy (Hirschberg) entdeckt, der ein hochwertiges, 180 cm dickes Torfprofil mit auffallendem Erosionsereignis im oberen Drittel bot. Durch die Datierung des Profils sollte einerseits das genaue Alter dieses Landschaftsereignisses, andererseits die Entstehung des eigentlichen Torfmoors datiert werden. Der Torf begann sich an diesen Stellen irgendwann zwischen 10000 und 9000 v. Chr. abzulagern und erreichte um 7600 v. Chr. eine Dicke von 40 cm. Zu dieser Zeit siedelten nur einige wenige hundert Meter von hier auf der sandigen Anhöhe über dem Torfbecken mesolithische Sammler und Jäger, und nach der Auswertung des Pollenspektrums durch Radka Kozáková wird es möglich werden, ihren Lebensraum zu rekonstruieren. Eine Überraschung brachte die Datierung eines Erosionsereignisses, im Laufe dessen das Torfbecken von einer starken Lehmschicht aus dem umliegenden Gelände zugetragen wurde. Dieses passierte nicht während der Urgeschichte, wie zunächst erwogen, sondern erst im Mittelalter. Die kalibrierten Daten setzen dieses Ereignis ins Intervall vom letzten Viertel des 13. bis zum zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts. Es sei daran erinnert, dass das benachbarte Dorf Obora in den Schriftquellen zum Jahr 1460 erwähnt ist, jedoch wurde Okna (Woken bei Hirschberg) sowie die mittelalterliche Stadt Doksy bereits im 13. Jahrhundert gegründet. Über den im Profil des Torfmoors erhaltenen Eintrag werden noch historische Erwägungen anzustellen sein.
 

Popisky k fotografiím:

1/ Rašeliniště u Poselského rybníka u Doks, z něhož v rámci projektu EU „Život před 1800 lety“ pražští přírodovědci vedení Radkou Kozákovou z Archeologického ústavu AV ČR odebírali v září 2012 pylový profil o mocnosti 180 cm. Po zpracování umožní podrobněji nahlédnout do vývoje krajiny od středověku až do doby před 11 až 12 tisíci lety. Foto V. Peša, 2012
2/ Rašeliniště u Poselského rybníka. Horní úsek pylového profilu s výraznou jílovou vrstvou erozního sedimentu z vrcholného středověku (konec 13. až 14. století). Foto V. Peša, 2012
3/ Rašeliniště u Poselského rybníka. Spodní úsek pylového profilu se souvrstvím rašeliny z období pravěku. Foto V. Peša, 2012

1

1

2

2

3

3

 

Bildbeschreibungen:

1/ Torfmoor beim Teich Poselský rybník bei Doksy, aus dem im Rahmen des EU-Projekts „Das Leben vor 1800 Jahren“ von R. Kozáková aus dem Archäologischen Institut in Prag im September 2012 ein 180 cm dickes Pollenprofil entnommen wurde. Die Analyse dieses Profils dürfte einen Einblick in die Entwicklung der Landschaft vom Mittelalter bis zur Zeit vor 11000-12000 Jahren ermöglichen. Foto V. Peša, 2012
2/ Torfmoor beim Teich Poselský rybník. Oberer Abschnitt des Pollenprofils mit ausgeprägter Lehmschicht eines Erosionssediments aus dem Hochmittelalter (Ende 13. bis 14. Jahrhundert). Foto V. Peša, 2012
3/ Torfmoor beim Teich Poselský rybník. Unterer Abschnitt des Pollenprofils aus der urgeschichtlichen Schichtenfolge des Torfmoors. Foto V. Peša, 2012

Vloženo  7.  2.  2013,  aktualizováno

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Archeologie Germánů a Antické mince

S březnem se do Vlastivědného muzea v České Lípě vrací po ročním cestování Ústeckým a Libereckým krajem česko-německá výstava „Po stopách Germánů“. Poté Čechy definitivně opustí a svou cestu bude pokračovat po muzeích a hradech v Sasku. Výstava v prostorách klášterního ambitu českolipského vlastivědného muzea seznámí návštěvníky se světem starých Germánů a představí výsledky tříletého projektu Evropské unie z programu Ziel 3 / Cíl 3 v oblasti archeologického experimentu, ale také archeologické muzejní pedagogiky a terénního výzkumu.

Na výstavě uvidíte nejrůznější předměty každodenního života z doby před 1500 lety, které se za běžných okolností nemohou dochovat a mezi archeologickými nálezy většinou chybí. Dají se ale celkem jednoduše vyrobit podle známých předloh a to byl hlavní cíl experimentální archeologie v rámci tohoto projektu. A tak se nadšenci všech věkových úrovní vcítili do profesí truhlářů, tkalců, sklářů, nebo kovotepců a sami byli překvapeni, co vše dokáží svým umem i rukama vyrobit. Na výstavě můžete posoudit, jak jejich tvořivá práce dopadla, co se povedlo více a co méně. Dokázali byste to také?

Výstava je tentokrát rozšířena o výběr nejzajímavějších antických mincí, které se nacházejí ve sbírce muzea. Římskými i řeckými mincemi se totiž platilo i za hranicemi Římské říše – ve světě Germánů, čili v tehdejším Barbariku, jak Římané přezdívali severním oblastem včetně českých zemí.

Podrobněji jsme pro vás přiblížili také nejvýznamnější archeologickou lokalitu z tohoto období na Českolipsku – žárové pohřebiště v Jestřebí, prozkoumané již v letech 1935 – 1936 a spojované se zdejším germánským osídlením, ale i některé další zajímavé nálezy, které šťastní nálezci odevzdali do našeho muzea.

Výstava byla slavnostně zahájena 6. března 2014. Návštěvníci mohou být v případě zájmu obdarováni publikací „Antické mince ve sbírkách VMG v České Lípě“ vydanou jako doprovodný katalog z finančních prostředků Evropské unie.

Výstava byla prodloužena do 31. 7. 2014.

 

Vloženo  3.  3.  2014,  aktualizováno

 

· Doplňující informace k projektu naleznete na stránkách Museum der Westlausitz Kamenz

 

 

 

 

Petr  Jenč  a  Vladimír  Peša,  2009 – 2014

Poslední aktualizace:  30.  5.  2014

 

◄  ZPĚT  na nabídku ARCHEOLOGIE