Pracoviště archeologie a speleoantropologie /
Archäologische Abteilung

 
Archeologické pracoviště vzniklo v roce 1998 na základě pověřovací listiny Ministerstva kultury ČR a Dohody o podmínkách a rozsahu archeologické činnosti, uzavřené mezi Akademií věd ČR a muzeem. Zabývá se jednak záchrannými archeologickými výzkumy v regionu Českolipska, jednak vlastní vědecko-výzkumnou činností zaměřenou na pravěké osídlení severních Čech, na speleoantropologii (obor zkoumající vztah člověk - jeskyně od pravěku po současnost) a dokumentaci historických skalních nápisů, rytin a maleb. Má vlastní informační databázi archeologických lokalit a nálezů z okresu Česká Lípa, Podještědí i sousedních regionů, sestavuje databázi historických skalních rytin a nápisů. Pracoviště zajišťuje od roku 2004 také archeologický servis pro Mnichovohradišťsko.
 

• PERSONALIA:


Petr  Jenč archeolog a speleoantropolog,
vedoucí úseku záchranných archeologických výzkumů,
hlavní řešitel výzkumných projektů, koordinátor externích pracovníků Historického oddělení
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 778 536 457, +420 605 245 855
petrjenc@centrum.cz

BcA. Vojtěch Novák archeologický terénní specialista, archeologický grafik,
vedoucí pobočky Archeologické muzeum - Šatlava
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 725 099 726, +420 720 636 237
satlava@muzeumcl.cz

Mgr. Stanislav Martyčák archeolog, terénní specialista
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 606 687 307
archeolog@muzeumcl.cz

Zuzana Frišová (Chochulová) – sbírkový kurátor - archeologie
Tel.: +420 487 723 223; GSM: +420 721 674 965
frisova@muzeumcl.cz

 

• emeritní pracovník:

PhDr. Vladimír Peša, Ph.D. archeolog a speleoantropolog
kontakt: archvla@centrum.cz

 

• ADRESA PRACOVIŠTĚ:


Od května 2011 sídlí pracoviště v budově Archeologického muzea - Šatlavě v České Lípě,
Vězeňská č.p. 189, 470 01 Česká Lípa - mapka

Adresa pro písemný kontakt:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Pracoviště archeologie a speleoantropologie
Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

 

• VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH:                  


Archeologie - Aktuality

Informace (nejen) pro stavebníky

Archeologie - Tiskové zprávy

Výzkumné projekty / Forschungsprojekte

Projekt Život před 1800 lety / Das Leben vor 1800 Jahren

Historicko-antropologický seminář

Přednášky pro veřejnost

Publikační činnost

Pravěk a středověk regionu

Archeologové - historie

Externí pracovníci Historického odd.

Archeologie a detektory kovů

Archeologie - Archiv akcí

Výstavy

Otevření Archeologického muzea v České Lípě

 

Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě /
Archäologisches Museum "Šatlava" (Česká Lípa)

 

Die Archäologische Abteilung entstand im Jahre 1998 auf Grund des Beglaubigungsschreibens des Kulturministeriums der Tschechischen Republik und der zwischen der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik und dem Museum abgeschlossenen Vereinbarung über die Bedingungen und den Umfang der archäologischen Tätigkeit. Die Abteilung befasst sich einerseits mit den rettenden archäologischen Forschungen in der Region Böhmisch Leipa, auf der anderen Seite auch mit der eigentlichen wissenschaftlichen Forschungstätigkeit mit der Orientierung auf die urzeitliche Besiedlung Nordböhmens, auf Speleoanthropologie (dieser Forschungsbereich befasst sich mit der Beziehung Mensch – Höhle von der Urzeit bis zur Gegenwart) und Dokumentieren von historischen Felsinschriften, Gravierungen und Malereien. Sie verfügt über ihre eigene Datenbasis archäologischer Lokalitäten und Fundstellen im Bezirk Böhmisch Leipa und in den Nachbarregionen, und erstellt eine Datenbasis historischer Felsgravierungen und -Inschriften. Dieser Arbeitsplatz sichert auch seit 2004 den archäologischen Service für die Region Mnichovo Hradiště (Münchengrätz).

 

   

   

_____________________________________________________________________________________________________

NAŠI PARTNEŘI / UNSERE PARTNERS:

Archeologický ústav Akademie věd České republiky Praha, v.v.i. 

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze /
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Charles University in Prague, Faculty of Science

AOPK ČR, RP Liberecko – Oddělení Správa CHKO Český ráj

Dům přírody Českého ráje

Správa jeskyní České republiky /
Die Höhlenverwaltung der Tschechischen Republik / Cave administration of the Czech Republic

SJ ČR – Správa Jeskyně Na Špičáku /
Die Höhle Na Špičáku / The Na Špičáku Cave

Geopark Český ráj, o.p.s. / Bohemian Paradise Geopark

Muzeum Českého ráje v Turnově /
Das Museum des Böhmischen Paradieses

Severočeské muzeum v Liberci

Národní památkový ústav ú. o. p. v Liberci

Museum der Westlausitz Kamenz

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem

ODKAZ NA DALŠÍ STRÁNKY / LINKS AUF ANDERE SEITEN:

Krajský úřad Libereckého kraje – Oddělení památkové péče

Ústřední seznam kulturních památek ČR (Památkový katalog)

RONDEL – Web o věcech kolem archeologie

Dendrochronologie v České republice

Musée d´Anthropologie préhistorique de Monaco /
Das Museum für Prähistorische Anthropologie von Monaco

Musée des Merveilles de Tende – Musée Départemental des gravures du Mont Bégo, France  (1,  2)

Arte rupestre della Valle Camonica, Nadro di Ceto (Brescia), Italia /
Regional Reserve of Rock Art Engravings of Ceto-Cimbergo-Paspardo, Italia

Jihotyrolské archeologické muzeum v Bolzanu, Itálie /
Museo Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano / Südtiroler Archäologiemuseum, Bozen, Italien

Národní agentura pro rozvoj a využívání archeologického dědictví a historie, Tunisko /
Agency for the development of National Heritage and Cultural Promotion, Tunisia (1,
  2)


Italská speleologická společnost – Centrum výzkumu krasu "Carlo Seppenhofer" v Gorícii /
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer", Gorizia, Italia

 

Connection timed out after 10000 milliseconds