Informace (nejen) pro stavebníky

 

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
A POVINNOSTI STAVEBNÍKŮ

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je na základě pověřovací listiny Ministerstva kultury ČR (1998) a Dohody o podmínkách a rozsahu archeologické činnosti, uzavřené mezi Akademií věd ČR a muzeem (1999 a 2004), organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (ve smyslu § 21/2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), zajišťující výkon archeologické památkové péče na území původního rozsahu okresu Česká Lípa (okres Česká Lípa a katastry obcí v působnosti stavebního úřadu Jablonné v Podještědí, okr. Liberec) a působící na katastrech obcí v působnosti stavebních úřadů Mnichovo Hradiště a Kněžmost (okr. Mladá Boleslav).

Pracoviště archeologie a speleoantropologie VMG ČL:

provádí záchranné archeologické výzkumy v souvislosti se stavební činností či jinými plánovanými terénními zásahy v územích s archeologickými nálezy
vypracovává pro stavebníky a projekční společnosti archeologická vyjádření ke stavebním záměrům
zpracovává pro stavebníky vyjádření (expertní list) ke kolaudačním řízením
poskytuje poradenství v souvislosti s vytvářením územních plánů měst a obcí

 

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Dle § 22/2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou všichni stavebníci povinni již od doby přípravy stavby (v území s archeologickými nálezy) oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu (na katastrech původního okresu CL je oprávněnou organizací Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pověřené výkonem archeologické památkové péče). Obdobně se postupuje, má-li se v území s archeologickými nálezy (dále jen UAN) provádět jiná činnost, která by ve svém důsledku mohla vést k poškození či zničení archeologických nálezů v jejich původním uložení, tj. v zemi (např. zemní zásahy spojené s péčí o les, výsadba, těžba surovin, oprava rybničních hrází, exploatace výplní historických důlních děl). Specifikem krajiny severních a severovýchodních Čech je četný výskyt archeologických objektů v odhaleném pískovcovém podloží (tesané a lámané objekty v kontextu zaniklých sídel, historických komunikací, lomových areálů ad.). 

Upozorňujeme, že stavebníci či osoby právně odpovědné za připravované zemní práce nestavebního charakteru v UAN, nemohou být v oznamovací povinnosti zastoupeny cizí osobou (projekční společností, zhotovitelem atp.), není-li tato osoba zvlášť za tímto účelem zplnomocněna.

Nesplněním oznamovací povinnosti se stavebníci dopouštějí přestupku s možným uložením pokuty až do výše 4.000.000 Kč, bez rozdílu, jde-li o osobu právnickou nebo fyzickou (§ 35/2f a § 39/2g výše citovaného zákona). V případě následného zničení nebo poškození archeologických nálezů se stavebník, nebo jiná odpovědná osoba, vystavuje možnému postihu dle § 228, popř. § 229 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (poškození cizí věci, zneužívání vlastnictví).

Záchranný archeologický výzkum (ZAV) probíhá nejčastěji formou dohledu s podrobnou dokumentací odkrytých profilů a ploch, v případě pozitivních archeologických zjištění též s ovzorkováním objektů a záchranou movitých nálezů. Snahou archeologického pracoviště je přitom respektovat co nejvíce potřeby stavebníka a časový harmonogram stavby. V případech, kdy jsou stavební či jiné zemní práce plánovány v prostoru známých archeologických lokalit či historických městských jader, probíhá ZAV obvykle v předstihu (tzn. archeologické odkryvy předcházejí zahájení stavebních prací).

Náklady ZAV hradí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (popř. jiná oprávněná organizace) pouze v případě, je-li stavebníkem osoba fyzická (např. novostavba RD). V případech, kdy je stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, pro jejíž podnikání vznikla nutnost ZAV, hradí náklady ZAV tento stavebník (§ 22/2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění p. p.). Právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti zasílají muzeu před zahájením ZAV písemnou objednávku; na jejím základě je stavebníkovi po skončení archeologických prací zaslána fakturace k proplacení. Muzeum uzavírá s původcem zásahu v UAN a vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti dotčené ZAV dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (§ 22/1 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění p. p.) písemnou formou.

 

CO OD STAVEBNÍKŮ (A OSTATNÍCH DOTČENÝCH OSOB) ŽÁDÁME:

1/ Za účelem provedení ZAV investor písemně oznámí alespoň 3 týdny před zahájením zemních prací archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě termín jejich začátku. Nezbytnou součástí oznámení by měla být kopie situačního výkresu z projektové dokumentace a kopie výseku z katastrální mapy s přesným zákresem umístění stavby. Stavebník v písemném oznámení uvádí nejen název stavební akce, ale i katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků.

Adresa pro písemný styk: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Pracoviště archeologie a speleoantropologie, Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa.
Oznámení je možno i s přílohami zasílat též elektronicky na adresu muzeumcl@muzeumcl.cz.


2/ Splnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu (viz výše) - možno přímo prostřednictvím naší organizace.

3/ Dojde-li v průběhu zemních prací k viditelnému narušení archeologických nálezů (situací), musí být bezpodmínečně dodržena ustanovení § 23 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176/1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění p. p., týkající se takovéto situace (tj. zastavení dalších prací a neprodlené oznámení události archeologickému pracovišti provádějícímu v místě ZAV; v ostatních případech stavebník kontaktuje kromě muzea také stavební úřad a místně příslušný orgán státní památkové péče).

 

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nezná pojem "archeologická lokalita", ale užívá mnohem širšího pojmu "území s archeologickými nálezy". Územím archeologických lokalit a ojedinělých nálezů jsou nejen zastavěná území všech obcí a známé archeologické lokality, ale i louky, pole, lesy či vodní nádrže poskytující četné doklady lidských aktivit od loveckého pravěku do pokročilého novověku (sídliště a pohřebiště, zaniklé komunikace, výrobní objekty, doklady kultu, dobývání surovin, vojenských střetů nebo běžného zemědělského či lesního hospodaření). Za území s archeologickými nálezy je proto pokládáno celé území České republiky s výjimkou recentně vytěžených ploch. Ústřední registr známých archeologických lokalit a ostatních UAN "Státní archeologický seznam České republiky" vytvořil ve spolupráci s regionálními archeologickými pracovišti Národní památkový ústav; o aktualizaci dat k regionům Českolipska a Mnichovohradišťska pro potřeby plánování a veřejné správy lze zažádat archeologické pracoviště Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Movitými archeologickými nálezy rozumíme veškeré pozůstatky lidské činnosti od nejstarších období do novověku (včetně), které byly učiněny při archeologickém výzkumu nebo nalezeny jiným způsobem v zemi, pod vodou, popřípadě na povrchu (přemístění v důsledku eroze, orby atp.). Vlastníkem movitých archeologických nálezů zajištěných v rámci výkonu archeologické památkové péče je dle § 23a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění p. p., kraj. Archeologické nálezy jsou ze zákona ukládány do muzeí.


- Formulář Oznámení ARÚ AV ČR Praha

- Archeologická památková péče v ČR: Oprávněné organizace

 

 

  

Pracoviště archeologie a speleoantropologie,  2008 – 2019

Poslední aktualizace:  1.  5.  2019

 

◄  ZPĚT  na nabídku ARCHEOLOGIE