Historicko-antropologický seminář VMG ČL

vzdělávací projekt Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2018

(21. února – 24. května 2018)

Bezplatný program v rozsahu 20 lekcí (40 přednáškových hodin) určený všem zájemcům o archeologii, historické vědy a památkovou péči bez věkového omezení. Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, též pro pracovníky kulturních a informačních center či začínající badatele.

Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.

Lektorský tým tvoří specialisté ze 4 odborných organizací.

Seminář 2018 zahrnuje 7 výukových kurzů:

• Úvod do archeologie pravěku a středověku
• Archeologie raného středověku II (předkřesťanské duchovní tradice, počátky českého státu)
• Vybrané kapitoly z kastelologie
• Keltové a středomořský svět

• Česko a Slovensko ve sjednocující se Evropě (1989 – 2000)
• Zamyšlení nad stoletím republiky

Archaelogia Africa III – nejvýznamnější památky Maghrebu
  (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky)

Lektoři:  Petr  Jenč VMG ČL (vedoucí semináře; archeologické kurzy, Afrika), Ladislav Smejkal VMG ČL (nové dějiny), Zuzana Chochulová – VMG ČL (kurz Archeologie raného středověku), Martin Trefný, Ph.D. – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Podřipské muzeum Roudnice nad Labem (kurz Keltové a středomořský svět), Mgr. David Mikoláš – Podřipské muzeum Roudnice nad Labem (kurz Vybrané kapitoly z kastelologie), Mgr. Ivan Peřina Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (kurz Vybrané kapitoly z kastelologie), Vladimír Peša, Ph.D. – VMG ČL (archeologické kurzy)

Přednášková odpoledne probíhala 1-2x týdně v přednáškovém sále (Velké klubovně) hlavní budovy muzea.

Realizované exkurze:
Raně středověká Kouřim a za výstavou Mezi kmeny a státem (lektor Z. Chochulová) – 21. 4. 2018
Hrad Kalich u Třebušína (lektor D. Mikoláš) – 12. 5. 2018

Slavnostní zakončení semináře proběhlo ve čtvrtek 24. května, kdy 17 (z původně 32 zapsaných) posluchačů obdrželo absolventské listy.

Aktualizováno  25.  5.  2018

 

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2016

(27. 1. – 26. 5. 2016)

Bezplatný vzdělávací program v rozsahu 29 lekcí, s možností terénních exkurzí, určený všem zájemcům o archeologii, historické vědy a památkovou péči bez věkového omezení. Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, též pro pracovníky kulturních a informačních center či začínající badatele.

Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.

Lektorský tým tvořilo 10 specialistů z 5 odborných pracovišť.

Historicko-antropologický seminář 2016 zahrnoval 6 výukových kurzů:

• Úvod do archeologie pravěku
• Archeologie raného středověku
• Československo v rozdělené Evropě – osmdesátá léta
(cyklus přednášek s dokumentárním svědectvím a souhrnem k regionu Českolipska)
• Dokumentace, průzkumy a restaurování v památkové péči
• Umění a kultura antiky: Řekové, Etruskové a Římané – zakladatelé moderní Evropy

• Archaelogia Africa II (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky a Egypta)

Lektoři:  Petr Jenč VMG ČL (vedoucí semináře; archeologické kurzy, Afrika - země Maghrebu), Ladislav Smejkal – VMG ČL (kurz Československo v rozdělené Evropě), Bc. Věra Hávová – VMG ČL (archeologické kurzy), Martin Trefný, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové / Podřipské muzeum Roudnice nad Labem (kurz Umění a kultura antiky), Vladimír Peša, Ph.D. – VMG ČL (archeologické kurzy), Mgr. Filip Krásný – Muzeum Mladoboleslavska (pravěké a středověké metalické depoty), Mgr. Ivan Peřina – Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (dokumentace památek a stavebně historický průzkum), Ing. Martin Dvořák – Praha (moderní technologie v péči o památky, Afrika - české výzkumy v Egyptě a Súdánu), ak. mal. Dominika Machačová – Praha (restaurování v památkové péči), Mgr. Martin Barus – Biskupství litoměřické / VMG ČL (prusko-rakouská válka 1866 v historických a archeologických pramenech)

Přednášková odpoledne v délce dvou hodin probíhala 1-2x týdně v přednáškovém sále (Velké klubovně) hlavní budovy muzea.

Realizované exkurze: Antika ve sbírkách roudnického muzea (lektor M. Trefný) – 22. 5. 2016

Slavnostní zakončení semináře proběhlo ve středu 15. června, kdy 20 (z původně 31 zapsaných) posluchačů obdrželo absolventské a pamětní listy.

 

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2013-2014

(29. 10. 2013 – 6. 5. 2014)

Bezplatný jednosemestrální program v rozsahu 35 lekcí, s možností terénních exkurzí, určený všem zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení. Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, pracovníky kulturních a informačních center či začínající badatele.

Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.

Lektorský tým tvořilo 12 specialistů z 5 odborných pracovišť.

Historicko-antropologický seminář 2013-2014 zahrnoval 5 výukových kurzů:

• Archeologie rané doby dějinné II (od časné doby římské k počátkům českého státu)
• Archeologie středověku a novověku se zaměřením na region severních Čech a Pojizeří
• Československo v rozdělené Evropě 1968 – 1980
(cyklus přednášek s dokumentárním svědectvím a souhrnem k regionu Českolipska)
• Teorie a praxe památkové péče
• Archaelogia Africa (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky)

Lektoři:  Petr Jenč VMG ČL (vedoucí semináře; archeologické kurzy, Afrika), Ladislav Smejkal – VMG ČL (kurz Československo v rozdělené Evropě), Mgr. Michaela Kalinová Muzeum města Ústí nad Labem (kurz Archeologie rané doby dějinné), Mgr. Martin Nechvíle Krajský úřad Libereckého kraje (Kurz Archeologie středověku a novověku), Vladimír Peša, Ph.D. – VMG ČL (archeologické kurzy), Mgr. Renata Tišerová Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (kurz Archeologie středověku a novověku), Mgr. Miloš Krčmář Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (kurz Teorie a praxe památkové péče), Mgr. Ivan Peřina Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (kurz Teorie a praxe památkové péče), Mgr. Miroslav Kolka Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (kurz Teorie a praxe památkové péče), Ing. Martin Dvořák Praha (moderní materiály a technologie v restaurování, Afrika - české výzkumy v Egyptě), ak. mal. Dominika Machačová Praha (restaurování v památkové péči), Mgr. Martin Barus Biskupství litoměřické / VMG ČL (vojenská historie)

Přednášky probíhaly 1-2x týdně v přednáškovém sále (Velké klubovně) v hlavní budově muzea.

Realizované exkurze:
Stavebně historický vývoj a průzkum památek na Českolipsku (lektor I. Peřina) – 13. 4. 2014: Mlýnský a Dolanský rybník, tvrz Milčany, Hostíkovice, Stvolínky, Zahrádky u České Lípy a Novozámecký rybník

Historické a umělecké památky, archeologie a speleoarcheologie na území bývalé Jugoslávie (lektor P. Jenč) – 25. 4. - 1. 5. 2014: slovinský kras (Predjamski Grad, Rakov Škocjan), Chorvatsko (Krk, Zadar, NP Krka, Solin, Split, Imotski, Krapina), Bosna a Hercegovina (Počitelj, Radimlja u Stolace, Blagaj, Buno Vrelo, Mostar, Travnik, Jajce, Banja Luka)

Slavnostní zakončení semináře proběhlo v úterý 6. května, kdy 21 (z původně 35 zapsaných) posluchačů obdrželo absolventské a pamětní listy.

 

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2012

(18. 1. – 17. 5. 2012)

Bezplatný jednosemestrální program v rozsahu 26 lekcí, s možností terénních exkurzí, je určen studentům vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogům a všem ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení.

Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce.

Historicko-antropologický seminář 2012 zahrnoval 5 výukových kurzů:

 Archeologie rané doby dějinné (od pozdní doby halštatské po časně slovanské období)
 Člověk a jeskyně – speleoantropologie
 Archeologie středověku a novověku se zaměřením na region severních Čech a Pojizeří III
 Československo v rozdělené Evropě 1960 – 1970
  (cyklus přednášek s dokumentárním svědectvím) – sylabus zde
 Výběr z literární produkce německých autorů z českých zemí – sylabus zde

Lektoři:  Petr Jenč VMG ČL (vedoucí semináře; archeologie, speleoantropologie), Ladislav Smejkal VMG ČL (kurz Československo v rozdělené Evropě), Mgr. Tomáš Cidlina VMG ČL (kurz Výběr z literární produkce německých autorů), Vladimír Peša, Ph.D. VMG ČL (speleoantropologie), Mgr. Martin Nechvíle Krajský úřad Libereckého kraje (archeologie), Mgr. Renata Tišerová Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (archeologie), Mgr. Petr Brestovanský  Severočeské muzeum Liberec (archeologie), Jan Prostředník, Ph.D. Muzeum Českého ráje Turnov (archeologie), Bc. Michaela Kalinová VMG ČL, Muzeum města Ústí nad Labem (archeologie)

Přednášky probíhaly 1-2x týdně v přednáškovém sále (Velké klubovně) muzea.

Prezentace vybraných přednášek kurzu "Archeologie středověku a novověku se zaměřením na region":
- Úvod do archeologie středověku (M. Nechvíle) otevřít
- Úvod do archeologie středověku (R. Tišerová) otevřít 1. část, 2. část, 3. část
- Středověké hrady (M. Nechvíle) otevřít
- Archeologie středověké vesnice (M. Nechvíle) otevřít
- Novověké a středověké nálezy v okrese Liberec (P. Brestovanský) otevřít

Slavnostní zakončení semináře proběhlo ve čtvrtek 17. 5. ve Velké klubovně muzea, kde 28 (z původně 35 zapsaných) posluchačů obdrželo absolventské a pamětní listy. Závěrečné setkání poté pokračovalo již neformálně, přátelským posezením v Klášterní restauraci.

Ladislav Smejkal přednášející. Foto Š. Havel, 2012

Ladislav Smejkal přednášející. Foto Š. Havel, 2012

Literární historií provázel T. Cidlina, v pozadí lektorka archeologické části semináře M. Kalinová. Foto Z. Jenčová, 2012

Literární historií provázel T. Cidlina, v pozadí lektorka archeologické části semináře M. Kalinová. Foto Z. Jenčová, 2012

Historicko-antropologický seminář 2012. Foto Z. Jenčová, 2012

Historicko-antropologický seminář 2012. Foto Z. Jenčová, 2012

Slavnostní zakončení programu proběhlo 17. května v přednáškovém sále muzea. Foto Z. Jenčová, 2012

Slavnostní zakončení programu proběhlo 17. května v přednáškovém sále muzea. Foto Z. Jenčová, 2012

Ředitel VMG ČL Z. Vitáček (vpravo) a vedoucí projektu P. Jenč při slavnostním zakončení semináře. Foto Z. Jenčová, 2012

Ředitel VMG ČL Z. Vitáček (vpravo) a vedoucí projektu P. Jenč při slavnostním zakončení semináře. Foto Z. Jenčová, 2012

Neformální zakončení semináře v Klášterní restauraci. Foto P. Jenč, 2012

Neformální zakončení semináře v Klášterní restauraci. Foto P. Jenč, 2012

 

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2010

(12. 1. – 27. 5. 2010)

Pokračování úspěšného vzdělávacího projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Program v rozsahu 61 výukových hodin, s možností terénní a muzejní praxe, určen studentům středních a vyšších odborných škol, vyšších ročníků gymnázií, pedagogům, ale i ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení.

Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce.

Archeologie doby železné (od sklonku doby bronzové po časnou dobu římskou)
 Medievální a postmedievální archeologie se zaměřením na region severních Čech a Pojizeří II (středověk a novověk v archeologických pramenech)
• Československo v rozdělené Evropě 1945 – 1960 (cyklus 9 přednášek zakončených vždy vybraným dokumentárním svědectvím, každý jednotlivý díl obsahoval souhrn problematiky z hlediska regionu Českolipska) – sylabus zde
Lidová výtvarná kultura (cyklus 6 přednášek) sylabus zde

Lektoři: Petr Jenč – VMG ČL (vedoucí semináře; pravěká archeologie), Ladislav Smejkal – VMG ČL (kurz Československo v rozdělené Evropě), Mgr. Jitka Brožová – VMG ČL (kurz Lidová výtvarná kultura), Mgr. Vladimír Peša – VMG ČL (pravěká archeologie), Mgr. Renata Tišerová – Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (archeologie středověku), Mgr. Martin Nechvíle – Krajský úřad Libereckého kraje (archeologie středověku), Mgr. Petr Brestovanský – Severočeské muzeum Liberec (archeologie středověku)

Přednášky probíhaly vždy v odpoledních hodinách 1–2x týdně v přednáškovém sále (Velké klubovně) v hlavní budově muzea.

Realizované exkurze:
archeologie – Valcamonica, Monaco, Mont Bégo – Tende, Garda  (4. - 9. 5.)

Seminář byl zakončen ve čtvrtek 27. května, kdy 12 úspěšných posluchačů (z celkového počtu 20 zapsaných), kteří program navštěvovali pravidelně a prokázali orientaci alespoň v některém z přednášených oborů, obdrželo pamětní absolventské listy.

 

EXKURZE V OBRAZECH:

VALCAMONICA, MONACO, MONT BÉGO – TENDE, GARDA

4. - 9. 5. 2009, lektor P. Jenč

Popisky k fotografiím:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

 

Popisky k fotografiím:

4-18) Údolí Val Camonica, Nadro - pravěké a historické petroglyfy (sádrové odlitky v muzejní expozici, fotografie originálů na trase naučné stezky, archeologická kresebná dokumentace). Foto účastníci exkurze a archiv VMG ČL

 

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

 

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2008-2009

(30. 10. 2008 - 28. 4. / 4. 5. 2009)

• Archeologie doby kovů
• Medievální a postmedievální archeologie se zaměřením na region severních Čech a Pojizeří
• Světová výtvarná kultura v čase moderny a postmoderny

Lektoři: Petr Jenč (vedoucí semináře; úvodní kapitoly archeol. části kurzu, doba bronzová až laténská, úvod do archeologie raného středověku, vrcholný středověk – střední Pojizeří, postmedievální archeologie, speleoantropologie, ochrana kult. dědictví), Mgr. Vladimír Peša (středověká archeologie se zaměřením na širší region Českolipska, archeologie novověku a současnosti, speleoantropologie), MgA. Pavel Vašíček (kurz světové výtvarné kultury), Mgr. Martin Nechvíle – KÚ Libereckého kraje (úvod do archeologie středověku, vrcholně středověká panská sídla), Mgr. Jaroslav Jiřík – Prácheňské muzeum Písek (archeologie doby římské ve střední Evropě, dálkové kontakty v pozdní antice: Evropské barbarikum – Středomoří – Orient), Jan Prostředník, Ph.D. – Muzeum Českého ráje Turnov (archeologie doby kovů a historických období ve středním a horním Pojizeří, archeologická památková péče v legislativě ČR, velkoplošné záchranné archeol. výzkumy - metodika a management), PhDr. Eva Ulrychová – Regionální muzeum a galerie Jičín (exkurze k archeologii raného středověku), Bc. Petr Brestovanský – Severočeské muzeum Liberec (archeologie Liberecka), Mgr. Milan Jančo – NPÚ ústřední pracoviště Praha (historické zahrady a jejich poznávání metodami archeol. výzkumu, ochrana a prezentace torzální architektury odkryté archeologickým výzkumem), Bc. Martin Barus (prusko-rakouská válka 1866, dokumentace novověkých fortifikací a archeol. výzkum bojišť), Bc. Pavel Veselský (Santiago de Compostela)

Bezplatný  výukový program v rozsahu 35 lekcí a 3 exkurzí, určený studentům středních a vyšších odborných škol, vyšších ročníků gymnázií, pedagogům a všem ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení. Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.

Dne 28. dubna 2009 byl v odpoledních hodinách seminář slavnostně zakončen v přednáškovém sále (Velké klubovně) hlavní budovy muzea. Neformální zakončení s 12 úspěšnými absolventy (z 26 zapsaných posluchačů) proběhlo v českolipské Klášterní restauraci. Časově i obsahově náročný vzdělávací program celkem čítal 75 přednáškových hodin, s možností terénní a muzejní praxe a účasti na seminárních exkurzích (opevněný areál Češov, Národní galerie v Praze, Hallstatt, slovinský Kras - Škocjan, Grado - Aquilea, Venezia, Museo Archeologico dell’Alto Adige Bolzano) v celkové délce 7 dnů.

 

EXKURZE V OBRAZECH:

1/ HRADIŠTĚ VALY U ČEŠOVA, PODKOST

15. 11. 2008, lektor E. Ulrychová (Regionální muzeum a galerie Jičín) a P. Jenč

Foto M. Heráková

500 500 500

2/ PRAHA – ZA SOUČASNOU VÝTVARNOU TVORBOU 

28. 2. 2009, lektor P. Vašíček

1) Národní galerie v Praze – Veletržní palác. Část expozice francouzského umění 19. století, zvířecí plastiky předního sochaře Antoina-Louise Barye (1796 - 1875). Foto Pavel Vašíček
2) Národní galerie – Veletržní palác. Dílo vůdčí postavy francouzského malířského realismu 19. století Gustava Courbeta (1819 - 1877). Foto Pavel Vašíček
3) Národní galerie – Veletržní palác. Veronika Bromová – dílo „Rozhovor“. Foto Pavel Vašíček
 

1 2 3

3/ HALLSTATT, SLOVINSKÝ KRAS, GRADO, VENEZIA, BOLZANO

30. 4. - 4. 5. 2009, lektor P. Jenč

Popisky k fotografiím:

1) Altmünster (Rakousko) – zastávka u jezera Traunsee při cestě do Hallstattu.
2) Hallstatt – panoramatická mapa obce s rozsáhlým areálem solných dolů na turistickém informačním panelu z r. 2008. Legenda (některé významné body): 1 – lanová dráha, horní stanice počátkem naučné stezky Salzbergwerk Hallstatt; 3 – Rudolfova věž; 4 – poloha pohřebiště starší doby železné; 6 – archeologický dům; 7 – zpřístupněné doly; 8 – hornický dům; 9 – turistický okruh; 12 – přístaviště/ zastávka lodní dopravy; 14 – World Heritage Museum (s druhou největší sbírkou archeologických nálezů z doby halštatské na území Rakouska).
3-4) Obec Hallstatt leží v nadmořské výšce přes 500 m, v centrální části hornorakouské Solné komory zapsané společně s pohořím Dachstein v r. 1996 na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Historickou část vesnice tvoří zástavba podél jediné ulice a malé tržiště, některé domy byly zčásti vybudovány na kůlech zapuštěných v jezeře. Do konce 80. let 19. století byl přístup možný jen s pomocí člunů nebo úzkou stezkou mezi střechami domů a horským srázem.
5) Hallstatt – část účastníků exkurze na cestě k solným dolům. Zleva: V. Pekař, K. Sýkora, K. Šindelářová, Š. Hradiská, P. Jenč, J. Němečková, Š. Havel a V. Novák.
6) Těžba soli v Hallstattu od pravěku po současnost – zastávky i oživující atrakce podzemní prohlídkové trasy na zjednodušeném řezu.
7) Salzbergwerk Hallstatt – štola Christina.
8) Ukázka dobývání vzácné soli v pokročilé době bronzové. Pokus o rekonstrukci vychází rovněž z dobře dochovaných (solí zakonzervovaných) nálezů z organických materiálů.
9) Rekonstrukce výrobního objektu ze starší doby železné (8. – 5. stol. př. n. l.).
10) Současná podoba tzv. Rudolfovy věže pod solnými doly, vybudované vysoko nad Hallstattským jezerem v letech 1282 až 1284 vévodou Albrechtem I. Pevnost sloužila během Solné války jako opěrný bod proti salcburskému arcibiskupovi Konrádovi IV., do poloviny 20. století byla domovem důlních dozorců. V patře věže se dnes nachází expozice věnovaná důlnímu inspektoru Johannu Georgu Ramsauerovi (1795-1874), stojícímu na počátku archeologického bádání v Hallstattu.
11) Dokumentace hrobů z doby halštatské na kolorované kresbě z r. 1856. Od prvních objevů v roce 1846 se J. G. Ramsauer podílel během 19 let na odkrytí 993 hrobů. Do dnešních dnů bylo v oblasti Hallstattu objeveno kolem 3 tisíc hrobů s 20 tisíci předměty náležejícími starší době železné.
12) Pohled na Hallstattské jezero z výhledů u Rudolfovy věže.
 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

 

13) Škocjan – Velika jama na Prevali též Mušja jama (Slovinsko). Na sklonku bronzového věku a v době halštatské kultovní místo nadregionálního významu. Bronzové a železné předměty, podobně jako zvířecí obětiny, byly vhazovány do jeskyně krasovým komínem. Zdroj: Park Škocjanske jame, Slovenija
14) Škocjan
15) Škocjanske jame. Zdroj: Park Škocjanske jame, Slovenija
16) Park Škocjanske jame – Velika dolina, Tominčeva jama. Pohled na vstupní portál významné speleoarcheologické lokality slovinského Krasu – pravěké pohřební jeskyně a svatyně. Nálezy dokládají využívání podzemních prostor v eneolitu, době bronzové, železné a v období pozdní antiky (ve 4. – 5. století patrně křesťanské sakrální místo).
17-18) Grado (Itálie)
19) Grado
20) Venezia
21) Venezia

 

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

 

Obrazová galerie ze zahraniční exkurze 30. 4. - 4. 5. 2009:

 

Jihotyrolské archeologické muzeum v Bolzanu

Jihotyrolské archeologické muzeum v Bolzanu

Jihotyrolské archeologické muzeum v Bolzanu

Jihotyrolské archeologické muzeum v Bolzanu

Lago del Garda

Lago del Garda 

 

 

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2008

(24. 1. - 17. 6. 2008)

• Základy pravěké a středověké archeologie
• Muzeologie a muzejní management

Lektoři: Petr Jenč (vedoucí semináře; úvodní kapitoly archeolog. části kurzu, ochrana kult. dědictví a archeologická pam. péče, prehistorie, speleoantropologie), Mgr. Vladimír Peša (dějiny archeologického výzkumu na Českolipsku, středověká archeologie se zaměřením na region, speleoantropologie), Mgr. Martin Nechvíle - NPÚ Liberec (úvod do archeologie středověku, vrcholně středověká panská sídla, památková péče), Mgr. Jaroslav Jiřík – Prácheňské muzeum Písek (archeologie doby římské a stěhování národů ve střední Evropě), Jakub Maršálek, Ph.D. – Ústav Dálného východu UK FF Praha (starověk středomořských civilizací), Mgr. Jana Maříková Kubková – Archeologický ústav AV ČR Praha (archeologie Pražského hradu), Ing. Zdeněk Vitáček – (muzeologie; poslání a činnost muzeí a galerií v ČR, péče o sbírkový fond, ochrana sbírek muzejní povahy v platné legislativě), Ladislav Smejkal (dějiny muzejnictví), Bc. Jaroslav Slabý (lidová architektura severních Čech)

Seminář slavnostně uzavřen dne 17. června 2008 v přednáškovém sále hlavní budovy muzea, následné neformální posezení se uskutečnilo v klášterní zahradě VMG ČL. Program čítající 70 přednáškových hodin a terénní exkurze v délce 7 dnů úspešně absolvovalo 20 ze 41 zapsaných posluchačů.

 

EXKURZE V OBRAZECH:

1/ ARCHEOLOGICKÉ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PŘÍHRAZSKÉ VRCHOVINY V JZ ČÁSTI CHKO ČESKÝ RÁJ I

15. 3. 2008, lektor P. Jenč

Základní témata: pravěké a raně středověké osídlení oblasti, využívání skalních dutin člověkem od pravěku po současnost, vrcholně středověké hrady na pískovcích, dějiny archeologického výzkumu, epigrafické památky, pískovcový ekofenomén Českého ráje, výzkum a ochrana přírody v CHKO Český ráj.

Popisky k fotografiím:
1-2) Klamorna na Mužském - tesané prostory strředověkého sídla. Foto K. Kopřivová (1) a E. Bažantová (2)
3) Klamorna - diskuse nad údajným letopočtem "1484". Foto E. Bažantová
4) V areálu skalního hradu Drábské světničky. Foto E. Bažantová
5) O pravěkém a historickém využívání jeskyní a skalních převisů. Foto E. Bažantová
6) Světnice středověkého hradu Drábské světničky - reliéf kříže přirozeně modelovaný tvorbou voštin.
Foto A. Němečková

2/ ARCHEOLOGIE PRAŽSKÉHO HRADU

25. 3. 2008, lektor J. Maříková Kubková (Archeologický ústav AV ČR Praha)

Exkurze zaměřena na historický vývoj a archeologický výzkum Hradu. Spojena s prohlídkou středověkých až raně novověkých stavebních reliktů odkrytých v prvních desetiletích minulého století v souvislosti s terénními úpravami III. hradního nádvoří a dostavbou svatovítské katedrály. Významná část zkoumaných památek byla ve 30. letech 20. století zachráněna a zakonzervována díky unikátnímu ocelovému překladu nesoucímu dlažbu nádvoří. Nepřízní dalších událostí byl až do roku 1982 unikátní krytý komplex badatelské veřejnosti uzavřen. Z popudu Kanceláře prezidenta republiky V. Klause byl zkoumaný prostor archeologům znovu znepřístupněn v listopadu 2008. Posluchači Historicko-antropologického semináře VMG ČL se tak na neznámou dobu zapsali mezi poslední návštěvníky archeologického „podzemí“ Pražského hradu.

Popisky k fotografiím:
1) Skupina 32 účastníků exkurze u monolitu na III. nádvoří Pražského hradu. Foto M. Heráková
2-3) Prohlídka reliktů středověkých staveb pod III. hradním nádvořím. Foto Pavel Vašíček (2) a T. Slavík (3)
4-5) Pozůstatky opevnění přemyslovského hradiště - těleso valu s čelní kamennou plentou a dobře patrnými zbytky roštové konstrukce. Hradba dosahovala šíře 6 – 7 m, její předpokládaná výška byla asi 8 m, síla vlastní kamenné zdi nepřesahovala 1 m. Fortifikace vybudovaná nejspíše za vlády Bořivojova syna knížete Spytihněva I. v prvních desetiletích 10. století chránila prostor o rozloze 5 – 6 ha. Foto Pavel Vašíček (4) a Adéla Němečková (5)
6) Zbytky románského domu. Foto Pavel Vašíček
7) V přední části snímku románský dům, zcela vzadu pozdější kvádříková hradba raného přemyslovského hradu, vybudovaná v období vlády knížete Soběslava roku 1135. Foto Pavel Vašíček
8) Fragment vodovodního keramického potrubí z období baroka. Foto Pavel Vašíček
9) Vybrané dřevěné konstrukční prvky středověkých staveb. Odebrané vzorky pro dendrochronologickou analýzu umožní stanovit absolutní dataci pokácení stromu, resp. mohou datovat vybudování stavby s přesností na jeden rok. Foto Pavel Vašíček
10) Dlažba centrální části kostela zvaného sv. Bartoloměje z 12. století. Foto E. Bažantová

3/ ARCHEOLOGICKÉ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PŘÍHRAZSKÉ VRCHOVINY V JZ ČÁSTI CHKO ČESKÝ RÁJ II

12. 4. 2008, lektor P. Jenč

Popisky k fotografiím:
1) Staré Hrady u Příhraz – krátká přednáška věnovaná historii archeologického objevování nepříliš známého vrcholně středověkého hradu, diskuse nad jeho možnou podobou a funkcí. Foto M. Váchalová
2) Oblast Chodová v PR Příhrazské skály – zastávka před skalním výklenkem „Teplá mísa“. Dutina představuje jedinou lokalitu na území CHKO Český ráj s výskytem kriticky ohrožené kapradiny sleziník netíkovitý (druh zapsaný v Červeném seznamu cévnatých rostlin pro ČR). Vzácná botanická lokalita bezprostředně ohrožena příležitostným nepovoleným tábořením. V pískovci recentní vrtby hmyzu. Foto Pavel Čech
3) Kaňonek Nádvoříčko a Sklep na Chodové – historická výpověď skalních rytin v prostoru významné speleoarcheologické lokality. Jeskyně využívána v mladším pravěku, pozdním středověku a opakovaně v průběhu novověku; archeologicky prvně zkoumána již v 80. letech 19. století (J. L. Píč). Biologicky cenná lokalita, veřejnosti nepřístupná. Foto Pavel Čech
4) Vrch Čerňák v Žehrovském lese – antropogenní „propast“ a archeologizovaná štola připomínají těžbu třetihorního vulkanitu před sto lety. Záměnou historického názvu vršku se sousední výšinou je dnes místo v literatuře chybně přezdíváno Větrák. Foto Pavel Čech
5-6) Ukázka vystužených doupat mnohoštětinatých mořských červů a členovců z období svrchní křídy na Starých Hradech a pod Klamornou v Přírodní rezervaci Příhrazské skály. Foto M. Váchalová (5) a T. Slavík – P. Jenč (6)
7) Přirozená skalní brána součástí neolitického sídlištního areálu. Povrch skalních stěn znehodnocen četnými rytinami neukázněných návštěvníků. Foto Pavel Čech

4/ KLADSKO 2008

1. - 4. 5. 2008, lektor P. Jenč

Fyzicky i časově náročná terénní exkurze po stavebně-historických, archeologických a přírodních pamětihodnostech Země Kladské.
Kladskem je nazýváno historické území, které bylo od 10. století součástí přemyslovského státu (od 11. století hradským správním obvodem). Po r. 1093 bylo území podle politické situace udělováno v léno slezským knížatům i Přemyslovcům. Dle privilegií z let 1472 a 1578 nemělo být Kladsko odloučeno od českého státu. Ve 40. letech 18. století bylo Kladsko obsazeno Prusy, od roku 1945 náleží Polsku (vojvodství Wałbrzych). Centrální část území tvoří široká kotlina Nysy Kłodzke a jejích přítoků, na jihu přecházející v Králickou brázdu (výběžek Kladské kotliny na české straně). Kladskou kotlinu lemuje horské pásmo Zlatých hor (Gór Złotych/ Rychlebské hory), Bělských hor (Góry Bialskie) s masivem Králického Sněžníku (masyw Śnieżniku Kłodzkiego), Bystřických hor (Góry Bystrzyckie/ Orlické hory), Stolových hor (Góry Stołowe), Sovích hor (Góry Sowie) a Bardských hor (Góry Bardzkie).

Navštívená místa:
I. CHKO Broumovsko – NPR Adršpašsko-Teplické skály:

Střmen – původně malý dřevěný hrad nejspíše strážní funkce, vybudovaný v extrémní poloze na vrcholcích úzkého skalního hřebene.
Teplická jeskyně – největší nekrasová jeskyně v ČR o celkové délce min. 1065 m. Prostory vzniklé v mocné akumulaci nařícených balvanů, místy vytvořeny i průlezy a chodby ve třech úrovních nad sebou, v nejnižší části podzemní tok Skalského potoka. V některých částech jeskyně setrvává ledová výzdoba až do pozdního jara či léta. Účastníci exkurze měli možnost prolézt s odborným doprovodem (O. Jenka, ZO ČSS 5-03 Broumov) zhruba 100 m podzemí.

II. NP Stolové hory (PN Góry Stołowe):
nejvýše položená pískovcová oblast České křídové pánve. Výchozím bodem k nejnavštěvovanějším turistickým cílům (Szczeliniec W., Błędne Skały, Skalne Grzyby) je vesnice Karłów (770 m n. m.).
Velká Hejšovina/ Szczeliniec Wielki – nejvyšší vrchol Stolových hor, pískovcová tabule 600 x 300 m, téměř ze všech stran ohraničená až 60 m vysokými skalními stěnami. Ve vrcholových partiích pozoruhodné „skalní město“ s řadou bizarních útvarů, rozsedlinových průchodů a suťových jeskyní. Strategicky významná poloha minimálně na počátku novověku, od sklonku 18. století vyhledávané výletní místo (z historických osobností např. J. W. Goethe). V roce 2005 zde objeven a zdokumentován P. Jenčem a T. Slavíkem nejstarší sekaný letopočet („1576“) jaký byl kdy ve volné krajině pískovců Stolových hor zjištěn – epigrafická památka umístěna v původně nepřístupné vrcholové skále „Fotel Pradziada“, v nadmořské výšce 919 m.
Bor/ Błędne Skały (850 m n. m.) – unikátní labyrint chodeb vzniklý odnosem méně odolných vrstev horniny podél puklin; v západní části tabulové hory Skalniak, na ploše 21 ha.
Homole (733 m n. m.) – skrovné pozůstatky kamenného hradu založeného kolem poloviny 13. století.

III. Oblast Bystřických hor:
Międzylesie (430 m n. m.) – město středověkého založení ležící v sedle při úpatí Bystřických hor a sněžnického horského masivu. Starší tržní osada na důležité zemské stezce se v průběhu 13. stol. přeměnila ve město náležející do královského majetku. Opakovaně poničeno za husitského tažení r. 1428, třicetileté války, během slezských válek (1744, 1756-63) a roku 1778. Nejvýznamnější avšak veřejnosti prakticky nepřístupnou památkou je renesanční zámek, rozšířený v 17. století, který vznikl přestavbou středověkého hradu za Černousů z Bolkova (1580-90). Z původní středověké pevnosti dochovány část příkopu a především Černá věž, dokládající složitější stavební vývoj. Vedle zámku farní kostel Božího Těla (gotického původu).
Szczerba/ Schnallenstein (525 m n. m.) – nejzachovalejší vrcholně středověký hrad Kladska. Založen počátkem 14. století pravděpodobně pány z Glubos (původem z Míšeňska), v jejich držení zůstal až do husitských válek, kdy byl r. 1428 dobyt a pobořen.
Długopole Górne, poloha Grodzisko – malé raně středověké hradiště oválného půdorysu vymezené dobře patrným valem (10. – 13. století).
Długopole Zdrój (360 m n. m.) – malé lázně v údolí Kladské Nisy v místě tří minerálních pramenů. Nejčastěji se zde léčí poruchy trávícího ústrojí a krevního oběhu.

IV. Město Kladsko (Kłodzko):
Nejvýznamnější město Euroregionu Glacensis (30 500 obyvatel). Působivé historické centrum s řadou památek – náměstí s radnicí, kostel Nanebevzetí P. Marie (v místě pohřben první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic), vrcholně středověké a novověké sklepy propojené v systém podzemních chodeb (přibližná délka trasy 600 m), gotický most sv. Jana nad říčním kanálem Mlynówka, františkánský kostel s klášterem, v dominantních polohách „Forteczna Góra“ (369 m n.m.) a „Owcza Góra“ (346 m n. m.) Velká a Malá pevnost.
Velká pevnost/ Twierdza Kłodzka – raně středověké hradiště uváděné již k r. 981, pravděpodobně od 11. století přemyslovský kastelánský hrad. Mezi nejstarší známé hradní kastelány patřil také Vítek z Prčice, předek jihočeských Vítkovců. Prvním zástavním držitelem kladského hradu byl Havel z Lemberka (pol. 13. století). Od konce 13. století se zde střídali zástavní páni z řad české i slezské šlechty. Za Půty z Častolovic byly hrad, stejně jako město, nově opevněny, takže se v r. 1428 dvakrát ubránily husitům. Později jedno ze sídel Jiřího z Poděbrad. V letech 1557-60 vybudován v předhradí bavorským vévodou Arnoštem tzv. Dolní zámek (v prostoru dnešního vyhlídkového ochozu). Na starých vyobrazeních ze 17. století zaznamenán zhruba 200 m dlouhý komplex hradních budov s několika věžemi. Za stavovského povstání byl hrad značně poškozen, proto na jeho místě vyrostla v l. 1680-1702 barokní pevnost (první bastionové opevnění budováno již r. 1620). Druhá přestavba v l. 1770-74 (Prusové) s konečnou platností odstranila relikty středověkého hradu a dala pevnosti dnešní podobu (rozloha téměř 20 ha). Důmyslný několikapatrový systém podzemních chodeb (pod tzv. bojovým svahem umožňující vyhození nepřátelské pozice do vzduchu, dále komunikační spojnice, regulační kanály vodních sítí…) o celkové délce více než 10 km vznikal v několika etapách mezi léty 1743-1807. Za 2. světové války byla pevnost pobočkou koncentračního tábora Gross-Rosen, od července 1944 do března 1945 provozovnou firmy AEG vyrábějící zbrojní komponenty.

V. Zlaté hory (Góry Złote; Śnieżnicki Park Krajobrazowy):
Złoty Stok (město) – původně stará hornická osada, jejíž vývoj byl pevně spjat s těžbou zlata (dle písemných pramenů od 13. století). Turisticky zpřístupněny dvě štoly (délka 300 a 500 m) s moderně pojatými expozicemi mapujícími historii dobývání zlata od středověku do 60. let 20. století; 8 m vysoký podzemní vodopád.
VI. Králický Sněžník/ Śnieżnik Kłodzki (Śnieżnicki Park Krajobrazowy):
Międzygorze – osada v úzkém údolí říčky Wilczky, řada penzionů z 2. poloviny 19. století vybudovaných podle tyrolských a severských vzorů, dřevěný barokní kostel sv. Josefa. Na okraji obce největší vodopád v Sudetech (přírodní rezervace „Wodospad Wilczki”), v rokli vzácné druhy mechů a játrovek.
Schronisko „Na Śnieżniku“ (1218 m n. m.) – útulna, pastýřská usedlost přeměněná v polovině 19. století na turistickou chatu.
Vrchol Sněžníku (1424 m n. m.) – třetí nejvyšší vrchol ČR, přírodní rezervace (Polsko) a národní přírodní rezervace (Česko). Na vrcholku původně rozhledna (postavena v r. 1899), níže na české straně, u základů zbořené chaty, plastika slůněte. Zachovalý trojmezník království českého, markrabství moravského a hrabství kladského; pramen řeky Moravy.

VII. Králicko:
Králíky (550 m n. m.) – původně hornické městečko středověkého založení na okraji Kladské kotliny při hranici s Polskem. Obklopeno Orlickými horami, výběžky Hanušovické vrchoviny a horským masivem Sněžníku. Městská památková zóna. Dominantou města klášter na Hoře Matky Boží – Grulichu (770 m n. m.) vybudovaný na přelomu 17. a 18. století; církevním účelům slouží dodnes (klášter řádu redemptoristů).
Suchý vrch (995 m n. m.) – nejvyšší hora Bukovohorské hornatiny (východního okraje Orlických hor), bývalá zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Na vrcholu hotel a rozhledna.

Popisky k fotografiím:

1/ Sestup do "útrob" Teplické jeskyně (délka min.1 065 m). Foto T. Slavík
2/ Teplická jeskyně - vpravo na snímku speleolog a uznávaný fotograf přírodních krás a podzemí CHKO Broumovsko O. Jenka. Foto E. Bažantová
3-4/ V Teplické jeskyni. Foto T. Slavík
5/ Na úpatí vrcholového bloku středověké pevnosti Střmen v Teplických skalách. Foto T.Slavík
6/ Střmen. Na snímku studenti V. Pekař, Š. Hradiská a M. Temlová. Foto T. Slavík
7-8/ První noc ve Stolových horách - tradičně vřelé uvítání v Hospodářství "U Helci" v Studziennej pod Skalními hřiby. Foto A. Bažantová
9/ Hlavní vrcholové plató Velké Hejšoviny (Szczeliniec Wielki). Foto T. Slavík
10/ Szczeliniec Wielki - epigrafické památky na počátky (německé) turistiky při vyhlídkových terasách nad Karlówem (19. stol.). Foto T. Slavík

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Popisky k fotografiím:

11/ Piekiełko – velmi chladná skalní rozsedlina, nejnižší poloha vrcholové plošiny Velké Hejšoviny (hloubka 30 m). Foto E. Bažantová
12/ Nejvyšší bod Velká Hejšoviny „Fotel Pradziada“ (též „Krakonošův trůn“; 919 m n. m.). Na skalním vrcholu epigrafické památky dokumentované pracovníky českolipského muzea v r. 2005 (P. Jenčem a T. Slavíkem identifikovaný dobový letopočet „1576“, pamětní kartuše s nápisy a letopočty ze 2. poloviny 18. a 19. století). Foto E. Bažantová
13/ Zbytky nejstaršího letopočtu Stolových hor. Foto T. Slavík, 2005
14/ Skalní labyrint Błędne Skały – původně magický rituál podpírání skal klacíky, ve Stolových horách doložený přinejmenším od 18. století, měl chránit sídla vesničanů a pastevců žijících při úpatí nestabilních skalních masivů (opakovaná řícení). Dnes oblíbený zvyk turistů ve všech pískovcových oblastech Sudet, avšak již s posunutým významem. Foto T. Slavík
15/ Błędne Skały. Foto T. Slavík
16/ Hrad Homole u Lázní Dušníky v jižní části Stolových hor. Relikty věže pozoruhodné svým horninovým složením – středověcí stavebníci využili nejen tzv. křídových hornin (slínovce, jílovce), ale rovněž horniny křemenné, též červené jaspisy ad. Za Mikuláše Trčky z Lípy hrad dobyli husité (1428), později se v místě usadili rytíři z Kauffungu (původem z Lužice), kteří od poč. 16. století v okolí loupili – Homoli proto r. 1534 dobylo zemské vojsko. Foto T. Slavík
17/ Zřícenina středověkého hradu Szczerba (Schnallenstein) v Bystřických horách u Gniewoszówa. Foto T. Slavík
18/ Lázně Długopole Zdrój. Foto E. Bažantová
19/ Kłodzko – pekařská pec v podzemí historického centra města. Foto T. Slavík
20/ Kłodzko – pohled na město z Velké pevnosti. Foto E. Bažantová
 

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

Popisky k fotografiím:

21-22/ Kłodzko – Velká pevnost (Twierdza Kłodzka). Původně raně středověké hradiště a vrcholně středověký hrad, později fortifikačně důmyslná barokní pevnost se systémem tzv. ženijních chodeb. Foto T. Slavík
23/ Twierdza Kłodzka – rekonstrukce obrany pevnosti v době napoleonských válek. Malba součástí historické expozice. Foto T. Slavík – P. Jenč
24/ Twierdza Kłodzka – několikapatrový systém podzemních chodeb o délce více než 10 km. Foto T. Slavík
25/ Zlaté hory, město Złoty Stok – muzejní expozice věnovaná dobývání zlata ve štole „Gertruda“. Foto E. Bažantová
26/ Złoty Stok – patron horníků. Foto E. Bažantová
27/ Złoty Stok – nasvětlený podzemní vodopád, údajně největší tohoto druhu zpřístupněný v Polsku. Foto E. Bažantová
28/ Masiv Sněžníku, Międzygorze – v pozadí dřevěný barokní kostel sv. Josefa. Foto E. Bažantová
29-30/ Międzygorze – vodopád říčky Wilczky. Na druhém snímku zleva: V. Pekař, E. Bažantová, Š. Hradiská, M. Temlová, K. Sýkora, P. Jenč a V. Novák. Foto T. Slavík

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

Popisky k fotografiím:

31/ Schronisko „Na Śnieżniku“ (1218 m n. m.). Foto T. Slavík
32/ Vrchol Sněžníku (1424 m n. m.). Foto T. Slavík
33/ Umělecký symbol Králického Sněžníku – žulová plastika slůněte dle návrhu německé výtvarnice Amei Hallegerové z r. 1932 poblíž základů Lichtenštejnovy chaty (1912, stržena 1971). Foto T. Slavík
34/ Králický Sněžník – pramen řeky Moravy. Foto T. Slavík
35/ Zámek v Międzylesie (Mezilesí). Na snímku tzv. Černá věž, v popředí příkop staršího středověkého hradu. Foto T. Slavík
36-37/ Międzylesie, zámek – portál z 80. let 16. století doplněný o erby majitelů zdejšího zámku. Foto E. Bažantová a T. Slavík – P. Jenč (detail)
38/ Králický klášter na Hoře Matky Boží (Grulichu). Většina staveb vybudována mezi lety 1696-1710, dnes v užívání redemptoristů. Foto T. Slavík

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ V LETECH 1999 - 2006

(25 - 30 lekcí, terénní a muzejní praxe, exkurze)

 

1999 - 2000 (OVM ČL)
Archeologický seminář pro studenty SŠ
Lektoři: Petr Jenč - Mgr. Vladimír Peša

 

2000 - 2001 (OVM ČL)
Cyklus přednášek věnovaný základům pravěké a středověké archeologie, speleoantropologii, dějinám vrcholného středověku a novověku, regionálním dějinám, úvodu do archivnictví a pomocných věd historických, stavebně-historickým památkám, filosofii a religionistice; speciální přednášky věnované pravěké a starověké Číně
Lektoři: Petr Jenč, Ladislav Smejkal, Mgr. Vladimír Peša, Mgr. Martin Nitsche, Mgr. Jakub Maršálek (Ústav Dálného východu FF UK) a Miloslav Sovadina (SOkA Česká Lípa)

 

2001 - 2002 (OVM ČL)
Dějiny Československa po roce 1945 (Lektor: Ladislav Smejkal)
Archeologie a nejstarší dějiny (Lektoři: Petr Jenč, Mgr. Vladimír Peša)
Filosofie - uvedení do četby filosofického textu (Platonův dialog) (Lektor: Mgr. Martin Nitsche)
Dějiny literární a výtvarné kultury (Českolipsko, evropské výtv. umění) (Lektoři: Ladislav Smejkal, Petr Jenč)

 

2004 - 2005 (Gymnázium Mnichovo Hradiště)
Základy pravěké a středověké archeologie
Lektoři: Petr Jenč, Bc. Martin Nechvíle, Mgr. Vladimír Peša a Jakub Maršálek, PhD. (archeologie starověku - FF UK)

 

2005 - 2006 (Gymnázium Mimoň)
Základy pravěké a středověké archeologie
Lektoři: Petr Jenč, Bc. Martin Nechvíle, Mgr. Vladimír Peša a Jakub Maršálek, PhD. (archeologie starověku - FF UK)

 

Exkurze po stavebně historických, archeologických a přírodních památkách "KLADSKO 2005"

Přechod Sněžníku (1423 m n. m.). Foto P. Jenč

Přechod Sněžníku (1423 m n. m.). Foto P. Jenč

Kłodzko - historické centrum města. Foto T. Slavík

Kłodzko - historické centrum města. Foto T. Slavík

Národní park Góry Stołowe - fotodokumentace poškozených pruských nápisů na Velké Hejšovině (919 m n. m.). Foto T. Slavík

Národní park Góry Stołowe - fotodokumentace poškozených pruských nápisů na Velké Hejšovině (919 m n. m.). Foto T. Slavík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text:  Petr  Jenč,  2006 – 2018

Poslední  aktualizace:  25.  5.  2018

 

◄  ZPĚT  na nabídku ARCHEOLOGIE