Externí pracovníci Historického oddělení VMG ČL

 

Mgr. Martin Barus – regionální historie se zaměřením na prusko-rakouský vojenský konflikt 1866 na Mnichovohradišťsku a Českolipsku, spolupráce na projektech dokumentace historických skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny severních a severovýchodních Čech a výzkumného projektu Správy jeskyní ČR a VMG ČL v Národní přírodní památce Jeskyně na Špičáku (Jesenický kras). Odborná specializace: urbánní dějiny, vedlejší země Koruny české, regionální dějiny, prusko-rakouská válka r. 1866. Publikační a přednášková činnost; jako člen Komitétu 1866 se věnuje péči a údržbě vojenských hrobů a pomníků. Od srpna 2010 archivářem Biskupství litoměřického.
Výběr z bibliografie

Mgr. Petr Havránek – montánní archeologie, historické podzemí, obecně pískovcový reliéf; prospekce a povrchový průzkum na území CHKO Lužické hory. Specialista v oboru geologie. Publikační a přednášková činnost.
Výběr z bibliografie

Ing. Theodor Honický – archeologie a historie Mnichovohradišťska (Kněžmost a okolí). Původní profesí zemědělský inženýr. Bohatá publikační činnost v místním tisku; člen Spolku rodáků a přátel Kněžmosta.
Výběr z bibliografie

Mgr. Miroslav Kolka – regionální historie a ochrana památek; historický výzkum kulturní krajiny středověku a staršího novověku – Českolipsko a střední Pojizeří. Zaměstnanec územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci. Odborná publikační a přednášková činnost.
Výběr z bibliografie

Karel Klokan – archeologie; terénní povrchový průzkum a výpomoc při archeologických výzkumech na Českolipsku a Mnichovohradišťsku.

Mgr. Matěj Kohout – archeologie; spolupráce na záchranných archeologických výzkumech a vědecko-výzkumných projektech „Kvartérní sedimenty pískovcové krajiny středního Pojizeří a Českolipska“ a „Dokumentace historických skalních rytin a nápisů v CHKO Český ráj“.

Mgr. Martin Nechvíle – archeolog; věnuje se problematice panských sídel a počátkům vrcholně středověkého osídlení. Do května 2008 odborný pracovník Národního památkového ústavu ú. o. p. v Liberci, v současnosti je vedoucím Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Publikační a přednášková činnost.
Výběr z bibliografie

Miroslav Plekanec – montánní archeologie; povrchová prospekce, dokumentace nově objevených a ohrožených lokalit v Lužických horách. Spoluzakladatel a dobrovolný pracovník Hornického muzea v Jiřetíně pod Jedlovou. Publikační činnost.
Výběr z bibliografie

Marcel Rezler – archeologická terénní prospekce; povrchové sběry na Českolipsku a Českokamenicku.

Marcel Šimek – archeologie; terénní prospekce a spolupráce při realizaci záchranných archeologických výzkumů se zaměřením na detekování a záchranu metalických artefaktů.

Miroslav Trojáček – archeologie; terénní prospekce a spolupráce při realizaci záchranných archeologických výzkumů se zaměřením na detekování a záchranu metalických artefaktů.

Mgr. Pavel Veselský – archeologie; spolupracuje na výzkumném úkolu "Kvartérní sedimenty pískovcové krajiny středního Pojizeří a Českolipska". Posluchač oboru geomatika ZČU v Plzni.

RNDr. Lenka Šoltysová – ekoložka a botanička, členka řešitelského týmu vědecko-výzkumného projektu VMG v České Lípě, UK PřF v Praze a SCHKO Český ráj  "Kvartérní sedimenty pískovcové krajiny středního Pojizeří a Českolipska". Významně se podílí na ochraně a výzkumu pískovcového fenoménu Českého ráje. V letech 2000-2007 vedoucí Správy CHKO Český ráj, pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Výroční setkání externích pracovníků, spolupracovníků a přátel
Historického oddělení 6. 12. 2013:

Foto: VMG ČL, 2013
Foto: VMG ČL, 2013
Foto: VMG ČL, 2013

 

Vzpomínka na Josefa Dneboského

Dne 25. listopadu 2012 nás po dlouhé nemoci opustil milovník archeologie, kolega a přítel Ing. Josef Dneboský, CSc., externí pracovník Historického oddělení VMG ČL.

Josef Dneboský se narodil 22. 6. 1942 v Praze, kde vystudoval makromolekulární chemii na Vysoké škole chemicko-technologické (1968). V roce 1992 získal titul kandidáta věd obhajobou práce “Metakrylátové polymery ve stomatologii“, až do důchodu pracoval ve společnosti SpofaDental a. s. O výzkumu stomatologických materiálů publikoval přibližně 100 článků a bylo mu uděleno 15 patentů.

Od roku 1999 úzce spolupracoval s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie VMG v České Lípě. Povrchovými sběry i archivním bádáním se zaměřením na vrcholný středověk a starší novověk významně přispěl k poznání dějin Branžeže a blízkého okolí, odkud pocházela jeho rodina. Podílel se na záchranných archeologických výzkumech, účastnil se terénních prací v rámci výzkumného projektu VMG ČL Lípě, PřF UK v Praze a SCHKO Český ráj „Kvartérní sedimenty pískovcové krajiny středního Pojizeří a Českolipska“ (Příhrazská vrchovina).

Josef Dneboský zůstane nezapomenutelnou tvůrčí osobností – rád psal, pro potěšení své i blízkých amatérsky maloval, miloval humor. Uvědomoval si také potřebnost prezentace vědecké práce širší veřejnosti, kde přispěl texty i referáty na seminářích a archeologických dnech, např. v Mnichově Hradišti a České Lípě.

Výběr z bibliografie zde.

 

Neformální setkání externích pracovníků a odborných partnerů
Historického oddělení v Branžeži v červnu 2005:

 

Josef Dneboský a doc. Hana Pátková z UK FF v Praze

Josef Dneboský a prof. Hana Pátková z UK FF v Praze

Theodor Honický (zleva) a dr. Vojen Ložek - malakozoolog, přední osobnost českoslov. kvartérní geologie

Theodor Honický (zleva) a dr. Vojen Ložek - malakozoolog, přední osobnost českoslov. kvartérní geologie

Dr. Lenka Šoltysová - dlouholetá vedoucí Správy CHKO Český ráj

Dr. Lenka Šoltysová - dlouholetá vedoucí Správy CHKO Český ráj

 

 

 

Pracoviště archeologie a speleoantropologie,  2006 – 2019

Poslední aktualizace:  14.  11.  2014

 

◄  ZPĚT  na nabídku ARCHEOLOGIE