Návštěvní řád areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě / Besucherordnung

 

Sídlo Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
(přírodovědné a etnografické expozice z celého světa, regionální přírodovědná a historická expozice Českolipska, expozice
z původní výbavy kláštera, expozice a výstavy výtvarného umění, krátkodobé výstavní projekty)

I. Návštěvní doba

1. Prohlídka objektu je možná pouze v době stanovené otevírací doby.
Duben a říjen: denně mimo pondělí a úterý 9 - 17 hodin.
Květen - září: denně mimo pondělí 9 - 17 hodin.
Státem uznané svátky: 9 - 17 hodin.
2. V měsících březen, duben, říjen a listopad je objekt přístupný pro předem hlášené výpravy i ve všední den kromě pondělí.
3. Mimo hlavní návštěvní sezónu v lednu a únoru (po dobu reinstalace expozic) se prohlídka umožňuje pouze výjimečně,
po předchozí domluvě a se souhlasem vedení VMG v České Lípě.
4. Hromadné výpravy a školní skupiny je lépe předem ohlásit přímo na objektu u správce nebo u vedoucího oddělení výstav, výchovy a propagace.
5. Prohlídka objektu je bez průvodce, individuálně. Doba trvání prohlídky je minimálně 120 minut.
6. Informace návštěvníkům poskytuje pokladní a dozor v expozicích a výstavách.
7. Specializovaného průvodce je možné objednat předem na oddělení výstav, výchovy a propagace VMG. Průvodce
je poskytován pro skupiny od 5 osob.

II. Vstupné

Vstupné se řídí platným ceníkem VMG v České Lípě.

III. Vlastní prohlídka objektu

1. Prohlídka se koná bez průvodce nebo s předem objednaným průvodcem, individuálně nebo ve skupinách
o maximálním počtu 25 osob.
2. Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po expozicích a výstavách a skupina se pohybuje společně.
3. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny dozorců, průvodce, pokladní a pracovníků VMG. Při neuposlechnutí pokynu
či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, může být návštěvník vykázán
z objektu
bez náhrady vrácení vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.
4. Je přísně zakázáno:
- dotýkat se vystavených exponátů,
- fotografovat a filmovat v interiéru objektu bez předem vydaného souhlasu,
- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
- poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení,
- vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,
- rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky,
- konzumovat jídlo a nápoje uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.,
- vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty,
- jezdit v areálu objektu na kole či kolečkových bruslích.
5. Děti mladší 10 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu dospělé osoby.
6. Návštěvníci nesmí vstupovat do prohlídkové trasy objektu, expozic a výstav s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a odloží si je na místo předem určené pracovníky objektu.
7. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do objektu povolen.
8. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky objektu se řídí obecně právními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů.
2. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do Návštěvní knihy, která
je k dispozici ve vstupní síni. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:

Vedoucí provozního oddělení:
Ludmilu Klazarovou

Vedoucího oddělní výstav, výchovy a propagace:
Bc. Janu Jermanovou-Jakubskou

Ředitele VMG:
Ing. Zdeňka Vitáčka

VMG v České Lípě, nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 487 824 145, +420 487 823 843
e-mail: jermanova@muzeumcl.cz
e-mail:klazarova@muzeumcl.cz
e-mail: vitacek@muzeumcl.cz

Provozovatele:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
tel.: 487 824 145
fax: 487 824 146
e-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz
old.muzeumcl.cz

Zřizovatele:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. května 2004

Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Besucherordnung des Areals im ehemaligen Augustinerkloster in Česká Lípa

Sitz des Heimatkundlichen Museums und Galerie in Česká Lípa
(naturwissenschaftliche und ethnographische Expositionen aus der ganzen Welt, regionale naturwissenschaftliche Exposition der Region Česká Lípa (Böhmisch Leipa), Exposition der ehemaligen Klosterausstattung, Expositionen und Ausstellungen der bildenden Kunst, kurzfristige Ausstellungsprojekte)

I. Öffnungszeiten

1. Die Besichtigung des Objekts ist nur während der festgelegten Öffnungszeit möglich.
April und Oktober: täglich außer Montag und Dienstag 9 - 17 Uhr.
Mai - September: täglich außer Montag 9 - 17 Uhr.
Staatliche Feiertage: 9 - 17 Uhr.
2. In den Monaten März, April, Oktober und November ist das Objekt auch für im Voraus angemeldete Gruppen auch an Arbeitstagen außer Montag zugänglich.
3. Außerhalb der Hauptsaison – Januar und Februar – werden die Exposition reinstalliert und eine Besichtigung ist nur möglich ausnahmsweise, nach vorheriger Vereinbarung mit der Zustimmung der Leitung von VMG in Česká Lípa.
4. Sammelgruppen und Schulausflüge sollten besser im Voraus beim Museumsverwalter oder beim Leiter der Ausstellungs-, Bildungs- und Werbeabteilung angemeldet werden.
5. Die Objektbesichtigung ist ohne Ausstellungsführer, individuell. Die Besichtigung dauert mindestens 120 Minuten.
6. Informationen bekommen die Besucher an der Kasse und bei der Aufsicht in den Museumsräumlichkeiten.
7. Ein spezialisierter Führer kann in der Ausstellungs-, Bildungs- und Werbeabteilung im Voraus bestellt werden. Ein Führer wird für Gruppen ab 5 Personen zugeteilt.

II. Eintritt

Der Eintritt richtet sich nach der gültigen Preisliste von VMG in Česká Lípa.

III. Objektbesichtigung

1. Die Besichtigung findet ohne oder mit bestelltem Führer, individuell oder in Gruppe bis max. 25 Personen statt.
2. Für eine Gruppe von Schülern oder Stundenten ist der begleitende Pädagoge verantwortlich. Die Gruppe bewegt sich in den Ausstellungsräumen grundsätzlich zusammen.
3. Die Besucher haben sich an den Hinweisen der Aufsichtspersonen, Führer, Kassierer und Mitarbeiter von VMG zu halten. Anderweitig kann der Besucher im Interesse der Sicherheit anderer Besucher, des Objektes oder Sammlungen aus dem Objekt ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintritts ausgewiesen werden. Darüber hinaus kann ein solcher nach den allgemein rechtlichen Vorschriften angezeigt werden.
4. Es ist streng verboten:
- Anfassen der ausgestellten Exponate,
- Fotografieren und Filmen im Objekt ohne im Voraus ausgehändigte Zustimmung,
- Rauchen und Handhaben mit offenem Feuer im ganzen Areal,
- Beschädigung des Objektes und seiner Ausstattung,
- Eintritt in für die Öffentlichkeit unzugänglichen Räumlichkeiten,
- Stören der Auslegung des Führers oder Einschränken der anderer Besucher,
- Essen und Trinken im Objekt, Eintritt mit Speiseeis, Getränken usw.,
- Eintritt in das Objekt mit Hunden und anderen Tieren,
- Fahren im Objekt mit Fahrrad oder Rollschuhen.
5. Kinder unter 10 Jahren können das Objekt nut in Begleitung eines Erwachsenen betreten.
6. Die Besucher dürfen die Besichtigungstrassen im Objekt, Expositionen und Ausstellung mit Regenschirmen, großem Gepäck, Rücksäcken usw. betreten; diese können sie an der von den Objektangestellten bestimmten Stelle ablegen.
7. Betrunkene Personen oder Person unter Drogeneinfluss haben in das Objekt keinen Zutritt.
8. Die Verantwortung des Betreibers für eventuelle Schäden, die den Besuchern nachweislich während der Besichtigung entstehen, richtet sich nach den allgemein verbindlichen Vorschriften.

IV. Abschließende Abmachungen

1. Für die Verletzung der Besucherordnung und für verursachte Schäden ist der Besucher dem Betreiber nach den allgemein verbindlichen Vorschriften verantwortlich.
2. Wünsche, Anerkennung und Bemerkungen können die Besucher direkt im Objekt in das Besucherbuch eintragen, das im Eingangsflur zur Verfügung steht. Der Besucher kann sich ebenfalls an den Direktor des Heimatkundlichen Museuns und Galerie in Česká Lípa, Herrn Ing. Zdeněk Vitáček, oder den Betreiber, die Region Liberec, wenden.
3. Diese Besucherordnung ist ab 1. Mai 2004 gültig.

 

 

Poslední aktualizace: IX/2011