Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 18/2009

 Obsah:

Panáček, Jaroslav: Školy a univerzitní studenti na Českolipsku v době předhusitské - str. 7
Gelnar, Michal: Hyality, agatiny a uranová skla ze sklárny Nová Huť na svorském katastru - str. 27
Aschenbrenner, Martin: Ferdinand V. Dobrotivý ve světle knih denních hlášení - str. 53
Krejcar, Robert:  Zmatená doba před příchodem Bergmanna - str. 79
Joklová, Kateřina: Vražda agenta StB Jiřího Daneše-Hradeckého aneb dohra politického procesu Milada
                               Horáková a spol. na Českolipsku - str. 107
Čížek, Lukáš - Pokluda, Karel - Hauck, David ...: Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině - str. 125
Honců, Miroslav: Průzkum bezobratlých živočichů PP Okřešické louky, okr. Česká lípa - str. 141
Plánská, Marta: Rozšíření vstavačovitých v Lužických horách a vliv biotechnických zásahů na jejich populační
                           dynamiku ve vybraných lokalitách - str. 153
Slavíček, Josef: Výsledky výzkumu Macromycetů na lokalitě Jílovka u Holan - str. 173
Sýkorová, Jarmila - Višňák, Richard: Okřešické louky - nová přírodní památka na Českolipsku, botanický
                                                           průzkum - str. 193

Drobnosti:

Mandažiev, Petr: Několik poznámek k architektuře kostela sv. Maří Magdaleny v Holanech u České Lípy
                              - str. 215
Beneš, Jaroslav: Četnický pohotovostní oddíl v Německém Jablonném v letech 1933 - 1937 - str. 231
Smejkal, Ladislav: Padesát let výstav z oboru moderních dějin v českolipském muzeu - str. 251

Materiály:

Gelnar, Michal:  Hmotné prameny z náleziště sklářské hutě u Naděje na Cvikovsku - str. 265
Reslová, Eva - Kühn, Petr: Podmalby Vincenze Janského v českolipském muzeu -str. 275
Kühn, Petr: Pamětní síň maršála radeckého na Novém Falkenburku - str. 281
Daniel Horáček, Daniel - Vitáček, Zdeněk: Nové druhy netopýrů na Českolipsku - str. 293
Vitáček, Zdeněk: Obratlovci zjištění na lokalitě Okřešické louky - str. 299

Zprávy:

Kühn, Petr: Podaří se zachránit rozhlednu na Studenci? - str. 305

Kronika:

Blažková, Jana: Jaroslavu Panáčkovi k šedesátinám - str. 313
Smejkal, Ladislav: K šedesátinám Miloslava Sovadiny - str. 317
Panáček, Jaroslav: Životní jubileum PhDr. Františka Gabriela, Pd.D. -str. 321
Smejkal, Ladislav: RNDr. Miroslav Honců - 70 let - str. 329
Havránek, Petr - Smejkal, Ladislav: K 80. narozeninám RNDr. Petra Kühna, CSc - str. 335

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archív Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
2009, 351 s., ISBN 978-80-86319-12-4, ISSN 1211-9172