Památník K. H. Máchy v Doksech /
Denkstätte von Karel Hynek Mácha – Doksy

 

Máchova 150
472 01  Doksy
tel.: + 420 487 872 137
e-mail: fridrichova@muzeumcl.cz

Otevírací doba
Vstupné
Návštěvní řád

Fotoarchiv akcí
Možnost ubytování v 5ti dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky.
Mapa

Program akcí v letošním roce:

 

2. 6.- 26. 7. 2020: Kudy chodil básník - Doksko a Kokořínsko na fotografiích Vladimíra Štěpánského.
Výstava k 210. výročí narození K. H. Máchy

 


 

 

 

1. 8. - 31. 10. ● František Doležal - Máchovské inspirace

  

 

15. 8.   ● Zahradní slavnost
 

 


 

 


9. 9. - 12. 9.  ● XXXV. Řezbářské sympozium

 

 

 

 

Oblast Doks je spjata se jménem romantického básníka Karla Hynka Máchy (1810 -1836). Krátký, ale pohnutý osud velkého českého básníka se stal legendou. Byl tulákem s vnímavou duší, který nacházel inspiraci pro své dílo především ve zdejší půvabné krajině.
První návštěva Bezdězu byla pro K. H. Máchu nezapomenutelná. V otevřené klášterní hrobce spatřil rozmetané kosti mnichů.
V dopise E. Hindlovi na podzim roku 1832 píše:
"Dnes jsem měl podivný sen, zdá se mi, že toho příčinou čtení Lorda Byrona, Mickiewicze a zříceniny Bezdězské. Bůh Vás chraň takových snů, jediný účinkuje snad na celé živobytí..."
Bezděz s okolní krajinou Máchu stále přitahoval. Celkem zde byl zřejmě šestkrát.

 

Pod centrálním náměstím směrem k Máchovu jezeru stojí dřevěný patrový roubený dům bývalého špitálu. Je to nejstarší stavení, které bylo postaveno nadačním fondem hraběnky Marie Františky Heissenštejnské roku 1669 pro staré lidi a osiřelé děti. Špitál měl poskytnout přístřeší šesti starým osobám a třem osiřelým dětem, které zde zůstaly až do věku 13 let.
Po 30 letech od založení domu došlo v navýšení nadačního fondu s takovým kapitálem, že z jeho úroků mohlo být zaopatřováno o tři osoby navíc. Současně byl zajištěn plat učitelovi za výuku čtyř špitálních dětí. Od roku 1723 měl špitálek nově zasvěcenou kapli a vlastního kaplana.
Tak jako je tomu dnes, byla střecha na Hospitálku, jak je ještě dnes starousedlíky nazýván, šindelová. Díky neuvěřitelnému štěstí nepodlehl četným požárům v 18. a 19. století, kdy v roce 1842 lehla popelem téměř třetina Doks. Po II. světové válce zde byla modlitebna československé církve, v 60. letech  pak knihovna.
V současné době slouží jako výstavní prostory pro expozici věnovanou Karlu Hynku Máchovi, který zde pobýval nedaleko odtud u svého přítele Eduarda Hindla. Ten uvedl Máchu do bezdězské krajiny a zprostředkoval mu i poznání místních pověstí. Krajina kolem Doks je z větší části dějištěm Máchova vrcholného díla - básně "Máj".
Současná expozice ukazuje návštěvníkům krásu dokské krajiny a Máchův život a dílo, vydávané v mnoha různých vydáních. To, že je i v současné době zájem o vydávání Máchova díla, ukazuje například zcela nový překlad Máje do esperanta, či bibliofilské vydání Máje, doprovázené 24 grafickými listy našich předních výtvarníků, kteří se nechali inspirovat Májem a jeho autorem. Díky Československé obchodní bance a.s., která nákup souboru v roce 1999 finančně podpořila, se podařilo toto ojedinělé dílo zakoupit a rozšířit tak stávající expozici v Památníku K. H. Máchy.

Návštěvníci mají možnost prohlédnout si v další části památníku v Doksech - expozici Rybářství a rybníkářství na Českolipsku. Rybářství Doksy s.r.o. věnovalo do výstavních prostor mnohé rybářské pomůcky, bez kterých se bývalí rybáři neobešli a které nám přiblíží dobu výlovů zdejších rybníků za času našich předků.

Součástí muzea K.H.Máchy je také malý muzejní obchůdek s pestrým sortimentem pohlednic, knih a suvenýrů tematicky spojených se zaměřením muzea.

Cykloturiské a autoturisté mohou spojit návštěvu Doks s návštěvou blízkého hradu Bezděz, muzea v České Lípě, skalního hradu Sloup nebo Kravařské rychty.

 

Das Gebiet um Hirschberg ist mit dem Namen des romantischen Dichter Karel Hynek Mácha (1810 -1836) verbunden. Das kurze, jedoch bewegende Schicksal des großen tschechischen Dichters wurde zur Legende. Er war ein Landstreicher mit einer empfänglichen Seele, der die Inspiration für sein Werk vor allem in der hiesigen reizenden Landschaft fand.
Der erste Besuch von Bezděz / Bösig war für K. H. Mácha unvergesslich. In der geöffneten Klostergruft sah er geschleuderte Mönchenknochen.
In einem Brief an E. Hindl vom Herbst 1832 schreibt er:
"Heute hatte ich einen merkwürdigen Traum, es schein mir, dass dessen Ursache die Lektüre von Lord Byron, Mickiewicz und die Ruinen von Bösig sind. Gott schütze uns vor solchen Träumen, eine solcher ist für das ganze Leben lang wohl wirksam..."
Bösig mit der umliegenden Landschaft zog Mácha immer wieder an. Es war hier mindestens sechs Mal.

Unter dem zentralen Platz in Richtung Mácha-See steht ein Fachwerkhaus des ehemaligen Spitals. Es ist hier das älteste Haus, das vom Stiftsfonds der Gräfin Maria Franziska Heissenstein im Jahre 1669 für alte Leute und Waisen erbaut wurde. Das Spital sollte Unterkunft für sechs alte Leute und drei Waisen bieten, die hier bis zu ihrem 13. Lebensjahr blieben.
Nach 30 Jahren nach dem Hausbau wurde der Stiftfonds aufgestockt, so dass aus seiner Zinsen hier weitere drei Personen betreut werden konnten. Gleichzeitig wurde Lohn für einen Lehrer für Unterricht von vier Spitalkindern gesichert. Ab 1723 hatte das Spital eine neu eingeweihte Kapelle und eine eigenen Kaplan.
So wie heute, so war auch das Dach des Spitalchen, wie das Spital noch heute von den Altansässigen genannt wird, mit Schindeln bedeckt. Dank einem unglaublichen Glück unterlag das Spital keinem der Brände im 18. und 19. Jahrhundert, als z.B. 1842 ein Drittel von Hirschberg niederbrannte. Nach dem II. Weltkrieg war hier ein Bethaus der Tschechoslowakischen Kirche, in den 60. Jahren dann eine Bibliothek.
Zurzeit dient das Spital als Ausstellungsräumlichkeiten für die Exposition von Karel Hynek Mácha, der hier in der Nähe bei seinem Freund Eduard Hindl verweilte. Dieser führte Mácha in die Landschaft um Bösig ein und vermittelte ihm auch die örtlichen Sagen Mythen. Die Landschaft um Hirschberg ist dann auch größtenteils der Ort des Gipfelwerkes von Mácha – des Gedichts "Máj" / Mai.
Die Exposition zeigt den Besuchern die Schönheiten der Hirschberger Landschaft und das Leben und das in vielen Varianten herausgegebene Werk von Mácha. Das immense Interesse an das Werk von werdende Mácha belegt z.B. die ganz neue Übersetzung des Gedichts Mai ins Esperanto, oder die bibliographische Ausgabe von Mai, begleitet mit 24 graphische Blätter unserer vorderen Künstler, die sich mit Mai und dessen Autor inspirieren ließen. Dank der finanziellen Unterstützung des Geldinstituts Československá obchodní banka a.s. konnte 1999 dieses einzigartige Werk gekauft und die Exposition in der Gedenkstätte K. H. Mácha erweitert werden.

Die Besucher können auch den neu eröffneten Teil der Gedenkstätte in Hirschberg besichtigen – Exposition der Fischzucht und Teichwirtschaft in Böhmisch Leipa. Das Unternehmen Rybářství Doksy s.r.o. widmete für die Ausstellung Fischereimittel, die die alten Fischer verwendeten, und die uns die Zeiten der Ausfischen in hiesigen Teichen nähert bringen.

Ein Bestandteil des K.-H.-Mácha-Museums ist auch ein kleiner Laden mit einem bunten Sortiment an thematischen Ansichtskarten, Büchern und Souvenirs.

                                                                

hospitálek

rybářská expozice

literární expozice

budova památníku K. H. Máchy v Doksech